Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

Karol Jaworski, aplikant radcowski specjalizujący się m.in. w prawie zamówień publicznych
07.09.2010 06:00
A A A
W przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia po ogłoszeniu postępowania, której konsekwencją jest zwiększenie zamawianych dostaw, wartość szacunkowa zamówienia pozostaje bez zmian. Może natomiast zmienić się kwota, którą przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie

Przygotowałam przetarg na dostawę szwów chirurgicznych, który jest podzielony na 40 pakietów - 40 zadań. Przed jego ogłoszeniem została obliczona wartość szacunkowa zamówienia, która przekracza progi unijne. W związku z powyższym zamówienie zostało opublikowane w biuletynie Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Po około tygodniu od ogłoszenia okazało się, że jeden z pakietów został zmodyfikowany, ponieważ zostały zwiększone ilości potrzebnych produktów. W jaki sposób wpływa to na wartość szacunkową naszego zamówienia? Czy pozostaje ona bez zmian, a tylko kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia będzie zmodyfikowana właśnie w tym pakiecie?

Odpowiedź

W przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia po ogłoszeniu postępowania, której konsekwencją jest zwiększenie zamawianych dostaw, wartość szacunkowa zamówienia pozostaje bez zmian. Może natomiast zmienić się kwota, którą zamierzasz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wartością zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp). Czynność szacowania dokonywana jest na etapie przygotowywania postępowania. Jest ona kluczowa do ustalenia:

- w jakim trybie dane postępowanie może być przeprowadzone, np. zapytanie o cenę można zastosować jedynie, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne,

- w jakiej procedurze "krajowej" czy "unijnej" zamówienie ma być udzielone oraz

- czy w ogóle do danego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp; ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Zmiana zakresu zamówienia dokonana po wszczęciu postępowania tak naprawdę nie ma wpływu na wartość szacunkową zamówienia, gdyż do jej ustalenia byłeś zobowiązany przed jego wszczęciem. Jeżeli postępowanie zostało wszczęte, to raz ustalona wartość zamówienia pozostaje niezmieniona. Zatem jedynie w przypadku, gdyby zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenia nastąpiła przed wszczęciem postępowania, musiałbyś dokonać zmiany wartości zamówienia (art. 35 ust. 2 ustawy Pzp).

Zapamiętaj!

Szacując wartość zamówienia nie możesz jej zaniżać w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp (art. 32 ust. 2 ustawy Pzp). Może to nastąpić, jeśli celowo ustalasz wartość zamówienia poniżej progów unijnych, aby po wszczęciu postępowania zwiększyć zakres zamówienia. Ważne jest zatem szacowanie z należytą starannością.

Kwotę, którą zamierzasz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jesteś zobowiązany podać bezpośrednio przed otwarciem ofert (art. 86 ust. 3 ustawy Pzp). Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby do tego momentu zmieniła się ona w trakcie postępowania. Wartość zamówienia i kwota, którą zamierzasz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie musi być jednakowa. Ta pierwsza może być nawet wyższa. Z treści art. 86 ust. 3 ustawy Pzp nie wynika, że kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie może być niższa niż wartość zamówienia.

Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 2 oraz art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759).

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne