Błędne określenie kryteriów oceny ofert podstawą do unieważnienia umowy?

Anita Elżanowska *
25.10.2010 14:40
A A A
Ustawa Pzp nie przewiduje możliwości unieważnienia umowy z powodu odmiennego określenia kryteriów oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz.

Pytanie

W siwz wpisano kryteria ocen ofert jako zestawienie ceny - 80% oraz dwa inne parametry - łącznie 20%. Natomiast wypełniając ogłoszenie o zamówieniu na stronie portalu Urzędu zamówień publicznych, omyłkowo zaznaczono kryterium cena jako 100%. Rozbieżność ta ujawniła się po otwarciu ofert. Czy trzeba unieważnić postępowanie, ponieważ umowa będzie nieważna?

Odpowiedź

Ustawa Pzp nie przewiduje możliwości unieważnienia umowy z powodu odmiennego określenia kryteriów oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz.

Wyjaśnienie

Sytuacje, w których umowa podlega unieważnieniu uregulowane są w art. 146 ust. 1 i 6 ustawy Pzp. Zgodnie z ustępem 1 ww. przepisu umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający:

- z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki;

- nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;

- zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy;

- uniemożliwił składanie ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwił wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu;

- udzielił zamówienia na podstawie umowy ramowej przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1, jeżeli nastąpiło naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2;

- z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę.

Dodatkową przesłankę unieważnienia umowy zawiera art. 146 ust. 6 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Wpływ naruszenia polegającego na odmiennym określeniu kryteriów oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz na wynik postępowania jest możliwy aczkolwiek mało prawdopodobny. Być może, gdyby w ogłoszeniu były wskazane inne kryteria oceny, więcej wykonawców byłoby zainteresowanych realizacją zamówienia, a zatem zamawiający otrzymałby więcej ofert. Należy podkreślić, iż podmiotem wyłącznie uprawnionym do wystąpienia o unieważnienie umowy z przyczyny omówionej powyżej jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Wydaje się, że podjęcie przez Prezesa UZP o wystąpieniu z powództwem do sądu w związku ze stwierdzeniem ww. naruszenia jest mało prawdopodobne, aczkolwiek nie można tego wykluczyć.

Podstawa prawna: art. 94 ust. 1, art. 101 ust. 1 pkt 2, art. 146 ust. 1 i 6, art. 183 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 zez m.).

* Autorka jest byłym wiceprezesem UZP, obecnie prowadzi firmę doradczą "Doradztwo Prawne. Zamówienia Publiczne".

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne