Oszacuj wartość zamówienia na zakup i dystrybucję energii zgodnie z ustawą Pzp!

Renata Dzikowska *
07.12.2010 06:00
A A A
Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku VAT.

Pytanie

Ogłaszam przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji, (umowa kompleksowa). Jak należy oszacować wartość takiego zamówienia? Czy trzeba wziąć pod uwagę poprzedni rok 2009 + uwzględnić ilościowe zmiany oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen, czy wziąć pod uwagę ostatnie 12 miesięcy?

Odpowiedź

Z treści Twojego pytania wynika, że do oszacowania wartości zamówienia zamierzasz zastosować reguły wyrażone w art. 34 ust. 1 ustawy Pzp. Są one właściwe dla usług i dostaw powtarzających się okresowo. Tymczasem usługa dostawy i dystrybucji energii elektrycznej ma charakter usługi o charakterze ciągłym (tj. świadczenia ciągłego), a nie okresowym. Stąd uważam, że do oszacowania wartości na tę usługę nie znajdzie zastosowania wybrana przez Ciebie zasada.

Szacując zamówienie powinieneś wziąć pod uwagę ogólne reguły wynikające z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z nimi podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku VAT, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Szacując wartość takiego zamówienia musisz mieć też na względzie termin, w jakim ma być świadczona ta usługa. Możesz zawrzeć umowę na czas oznaczony (co jest ogólną zasadą zawierania umów o zamówienie publiczne) albo skorzystać z wyjątku, o którym mowa w art. 143 ust. 1 a ustawy Pzp. Zgodnie z nim "na czas nieoznaczony może być również zawierana umowa, której przedmiotem są usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego". Jeśli skorzystasz z możliwości podpisania umowy na czas nieokreślony wydaje się, że odpowiednie zastosowanie do oszacowania wartości zamówienia znajdzie art. 34 ust. 3 ustawy Pzp. W treści tego przepisu ustawodawca przewidział, że jeśli zamówienia udziela się na czas nieoznaczony wówczas wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonywania zamówienia. Powyższe prowadzi do wniosku, iż szacując wartość zamówienia udzielanego na czas nieoznaczony, którego przedmiotem są świadczenia o charakterze ciągłym (w tym usługa przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej) zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 32 ust. 1 Pzp, niemniej z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonywania zamówienia.

Podstawa prawna: art. 32 ust. 1, art. 34 ust. 1, art. 143 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest naczelnikiem w Departamencie Kontroli UE UZP

Autorka zastrzega, że treść odpowiedzi to jej prywatna opinia, a nie stanowisko UZP.

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne