Jak prawidłowo wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

Agata Hryc-Ląd *
14.12.2010 10:56
A A A
Wypełniając sekcję IV.6. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, powinieneś podać najniższą i najwyższą cenę ofert złożonych w Twoim postępowaniu.

Pytanie

W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia (BZP) w sekcji IV.6 jest informacja na temat najniższej i najwyższej ceny. Jeżeli dana oferta została odrzucona, ale jej cena była najniższa, to czy w tym przypadku bierzemy tę cenę pod uwagę?

Odpowiedź

Wypełniając sekcję IV.6. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, powinieneś podać najniższą i najwyższą cenę ofert złożonych w Twoim postępowaniu, niezależnie od tego, czy zostały one odrzucone i poddawane były ocenie.

Wyjaśnienie

Wynika to wprost z adnotacji zawartej w odnośniku nr 5 we wzorze ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, tj.: "Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia."

Podstawa prawna: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. nr 12, poz. 69); art. 95 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą w dużej instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne