Partnerzy serwisu:
Ustawodawca zmienił rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form w jakich te dokumenty mają być składane.

W kwestii wykazu wykonanych robót ustawodawca wprowadził dwie zmiany. Otóż zamawiający może żądać wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert. Dotychczasowy zapis brzmiał "przed wszczęciem postępowania" a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Nowością jest wymóg przedstawienia dokumentu, który będzie potwierdzał nie jak kiedyś należyte wykonanie, a wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Jednak w uzasadnieniu ustawodawca napisał, że nie było jego celem doprowadzenie do sytuacji, że tego typu potwierdzenia mają prawo wystawiać jedynie osoby posiadające uprawnienia budowlane.

W myśl nowych przepisów zamiast kopii uprawnień osób wykonujących czynności w postępowaniu zamawiający może żądać jedynie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W praktyce bardzo często spotykam obecnie sytuacje kiedy to wykonawcy składają polisę OC zapominając, że w myśl nowych zapisów ma ona być opłacona. Innymi słowy do polisy powinien być dołączony dokument potwierdzający jej opłacenie, chyba że fakt zapłaty za polisę wynika jasno z jej treści.

Innym częstym błędem popełnianym przez zamawiających jest żądanie przez nich wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W myśl nowych zapisów zamawiający może żądać aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy. Nie ma możliwości żądania od wykonawców wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem