Dialog konkurencyjny

Marek Okniński
02.01.2020 09:45
A A A
Dialog konkurencyjny

Dialog konkurencyjny (fot.Shutterstock)

Dialog konkurencyjny umożliwia zamawiającemu prowadzenie z wybranymi przez siebie wykonawcami rozmowy dotyczące warunków wykonania zamówienia. Szczegóły dotyczące zasad dialogu konkurencyjnego znajdziesz poniżej.

Tryb dialogu konkurencyjnego ma umożliwić zamawiającemu zobowiązanemu do stosowania przepisów ustawy Pzp udzielanie złożonych i skomplikowanych zamówień. Dialog konkurencyjny został wprowadzony do polskiego systemu zamówień publicznych w związku z wymogami dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Tryb dialogu konkurencyjnego charakteryzuje się tym, iż po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog a następnie zaprasza ich do składania ofert. Procedura postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego jest w dużej mierze zbliżona do procedury dotyczącej trybu negocjacji z ogłoszeniem. Zarówno w trybie negocjacji jak i w dialogu konkurencyjnym zamawiający po ogłoszeniu postępowania kwalifikuje wykonawców (na podstawie złożonego wniosku) do dalszego udziału w postępowaniu tj. do udziału w dialogu. Zasady wyboru wykonawców do udziału w dialogu, Zamawiający opisuje między innymi w treści ogłoszenia o prowadzonym dialogu konkurencyjnym.

W odniesieniu do dialogu konkurencyjnego ustawodawca nie określił maksymalnej liczby wykonawców których można zaprosić do udziału w dialogu (jak ma to miejsce w przypadku przetargu ograniczonego - gdzie zapraszamy max. 20 wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu ).

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Pzp w pigułce Dialog techniczny

Pzp w pigułce Zamówienie z wolnej ręki

Zobacz także
Ogłoszenia różne