Jawność cen materiałów eksploatacyjnych użytych w okresie gwarancji

Marek Okniński
21.10.2013 11:35
A A A
Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia faktury VAT, w której nie określono rodzaju towarów sprzedawanych w ramach świadczonej usługi serwisowej.

W przypadku umów o wykonanie zamówienia publicznego zamawiający nie ma podstaw do wymagania podania przez wykonawców informacji, jakie są koszty zakupu użytych w czasie świadczenia usługi serwisowej materiałów eksploatacyjnych. Wykonawca zamówienia publicznego ma bowiem prawo do utrzymania w tajemnicy kosztów zakupu materiałów eksploatacyjnych użytych do obsługi serwisowej dostarczonego urządzenia.

Powyższe zasady obowiązują również w przypadku, gdy wykonawca udzielił gwarancji na dostarczone urządzenia pod warunkiem jej obowiązywania tylko w sytuacji, gdy sprzedawca (wykonawca zamówienia publicznego) będzie świadczył usługi serwisu gwarancyjnego.

Biorąc jednak pod uwagę wymogi określone w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług VAT oraz zasad wystawiania faktur VAT, wykonawca powinien przedstawić jednostkowe ceny materiałów eksploatacyjnych w jakiej dokonuje ich sprzedaży zamawiającemu w związku z wykonywaną usługą serwisową - wskazać bowiem należy, że podzespoły jak i materiały eksploatacyjne (np. oleje, smary, filtry itp.) użyte do usługi serwisowej przechodzą na własność zamawiającego.

Zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) podatnicy, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Ponadto art. 106 ust. 8 wskazanej ustawy zobowiązuje Ministra Finansów do wydania rozporządzenia określającego szczegółowe zasady wystawiania faktur VAT. Realizując nałożony obowiązek Minister Finansów wydał w dniu 28 marca 2011 r. rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68 poz. 360 z późn. zm.). Zgodnie z § 5 ust. 1 wskazanego rozporządzenia Ministra Finansów, faktura VAT powinna zawierać między innymi nazwę (rodzaj) towaru, miarę i ilość sprzedanych towarów.

Wobec powyższego zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia (względnie zwrócić jako błędnie wystawioną) fakturę VAT, w której nie określono rodzaju towarów sprzedawanych w ramach świadczonej usługi serwisowej poprzez brak określenia z nazwy każdego z nich i podania cen jednostkowych na każdy z materiałów eksploatacyjnych.

Za nieprawidłowe należy uznać ogólne określenie rodzaju towaru jako materiały eksploatacyjne bez podania poszczególnych materiałów i ewentualnie urządzeń (podzespołów). Wykonawca powinien podać konkretne nazwy oraz ilości użytych przy usłudze serwisowej materiałów eksploatacyjnych.