Zmiana wysokości wpisu od skargi na wyrok KIO

Marek Okniński
25.05.2014 14:00
A A A
Wykonawcy niezadowoleni z rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej mają prawo wniesienia skargi do sądu okręgowego. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, którego skutkiem będzie obniżenie wysokości wpisu powinien ułatwić wykonawcom podejmowanie decyzji o wniesieniu skargi.

Wykonawcy niezadowoleni z rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie odwołania od czynności zamawiającego wykonanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają prawo wniesienia skargi do Sądu Okręgowego właściwego miejscowo dla siedziby zamawiającego . Ze względu na wysokość wpisu od wnoszonej skargi, ten środek ochrony prawnej wykonawców jest sporadycznie stosowany. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, którego skutkiem będzie obniżenie wysokości wpisu powinien ułatwić wykonawcom podejmowanie decyzji o wniesieniu skargi. Zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych stanowił, że jeżeli skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej dotyczy czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert, pobiera się od skargi wnoszonej do Sądu Okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia w postępowaniu, którego skarga dotyczy, jednak nie więcej niż 5 milionów złotych.

Trybunał Konstytucyjny po rozpatrzeniu Skargi Konstytucyjnej stwierdził, że przepis art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.), dotyczący opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Sędziowie Trybunału stwierdzili, że kwotę 5 mln zł należy uznać za arbitralną i wygórowaną. W ustnym uzasadnieniu wydanego wyroku wskazano, że w swoim obecnym brzmieniu art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych narusza prawo dostępu do sądu oraz przewidziane przed sądem okręgowym prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji, wynikające z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP.

Zdaniem Sędziów Trybunału Konstytucyjnego art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych jest niezgodny z art. 78 Konstytucji ponieważ ustanawia nadmierne warunki wnoszenia skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w sprawach dotyczących zamówień publicznych.

Sędziowie Trybunału uznali, że wszystkie opłaty sądowe w sprawach zamówień publicznych niezależnie od tego czy dotyczą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert, czy przed tym momentem, będą obliczane według reguł określonych w art. 34 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i będą miały charakter stały.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wpis od skargi na wyrok wydany przez skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej ustalony jest na poziomie pięciokrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której dotyczy skarga. Jednakże, przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego wskazana zasada obowiązywała jedynie w przypadku skarg wnoszonych w sprawach dotyczących czynności zamawiającego podjętych w postępowaniu o zamówienie publiczne przed upływem terminu otwarcia ofert.

 

Znajdź najlepszy przetarg dla swojej firmy Oferty przetargów z całego kraju

Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opłata sądowa od skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej dotyczącej każdej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie stanowiła opłatę stałą, której wartość będzie wynosiła:

37 500 zł - w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na dostawy lub usługi o wartościach mniejszych od progów unijnych (134 000 i 207 000 euro),

75 000 zł - w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na dostawy lub usługi o wartościach równych lub wyższych od progów unijnych (134 000 i 207 000 oraz 414 000 euro dla zamawiających udzielających zamówień sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa),

50 000 zł - w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane o wartościach mniejszych od progu unijnego (5 186 000 euro),

100 000 zł - w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane o wartościach równych lub wyższych od ww. progu unijnego.

 

Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całej Polski

AUTOR ARTYKUŁU Marek Okniński praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, członek komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami osób zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych między innymi jako: Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o.