Nowelizacja Pzp - informacja z otwarcia ofert

Marek Okniński
12.10.2016 11:32
A A A
Nowelizacja Pzp

Nowelizacja Pzp (fot.Shutterstock)

Nowelizacja Pzp zmieniła zasadę upubliczniania informacji podawanych przez zamawiającego podczas publicznego otwarcia ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.

Mając na względzie zarówno usprawnienie obiegu informacji pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą jak również odformalizowanie procedur udzielania zamówień publicznych Ustawodawca zmienił zasady upubliczniania informacji podawanych przez zamawiającego podczas publicznego otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Nowelizacja Pzp

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym wykonawcy zainteresowani uzyskaniem informacji podanych podczas publicznego otwarcia ofert przetargowych zobowiązani byli zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o przekazanie np. nazw i adresów firm, które złożyły oferty oraz cen realizacji zamówienia zawartych w tych ofertach.

Informacja z otwarcia ofert musi być dostępna na stronie internetowej zamawiającego.

Wejście w życie nowelizacji przepisów ustawy Pzp zobowiązało zamawiających do niezwłocznego (po publicznym otwarciu ofert) zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących :

1) kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców , którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny (brutto), terminu wykonania zamówienia , okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Wskazany powyżej katalog informacji powinien zostać zmieszczony na stronie internetowej w zakładce dotyczącej postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy.

Biorąc pod uwagę informacyjny charakter zobowiązania nałożonego przez Ustawodawcę na zamawiającego, w przypadku gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne nie zostaną złożone oferty w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, stosowna informacja również powinna zostać zamieszczona na stronie internetowej.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) - obowiązuje od 28 lipca 2016 r.

Patrz: katalog określony w art. 86 ust. 5 pkt. 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.