Ocena ofert - procedura odwrócona

Kancelaria Zamówień Publicznych
17.10.2016 10:54
A A A
Ocena ofert - procedura odwrócona

Ocena ofert - procedura odwrócona (fot. Shutterstock)

W procedurze odwróconej wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje się jego oceny podmiotowej.

Zatem zamawiający może ustalić, że w konkretnym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w trakcie oceny ofert w pierwszym kolejności będzie oceniał oferty tylko w zakresie dotyczącym przedmiotu oferty. W konsekwencji takiego założenia zamawiający w pierwszym etapie oceny ofert nie będzie przeprowadzał tak zwanej podmiotowej oceny ofert tj. nie będzie oceniała wykonawców w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Ocena ofert

W związku z powyższym wydaje się, że wymaganie określone w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp jest nieadekwatne do procedury odwróconej. Z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp wynika, że wykonawca dołącza do oferty oświadczenie aktualne na dzień składania ofert potwierdzające wstępnie, że wykonawca spełnia wymagania podmiotowe określone przez zamawiającego (tj. JEDZ w tak zwanych postępowaniach unijnych lub oświadczenie własne w postępowaniach poniżej progów unijnych) . W procedurze odwrócone j jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub złożone oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia ww. oświadczenia ale dopiero na etapie, gdy ustali, która z ofert jest najwyżej oceniona i tylko tego wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. W związku z powyższym nasuwa się pytanie czemu ma służyć przepis z którego wynika obowiązek złożenia w/w oświadczeń przez wszystkich wykonawców w postępowaniu w którym stosuje się procedurę odwróconą?

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Procedura odwrócona

W procedurze odwróconej wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp .

Należy zaznaczyć, że w ramach procedury odwróconej porównywane są oferty jak to zostało wyżej zaznaczone jeszcze przed podmiotową oceną wykonawców . Może zatem wystąpić taka sytuacja, że w ocenie będzie uczestniczył wykonawca, który w standardowej procedurze byłby wykluczony i jego oferta nie byłaby oceniana. W konsekwencji należy liczyć się z tym, że wyniki postępowania standardowego i postępowania z odwróconą oceną ofertą przy takich samych ofertach mogą być rożne. W szczególności taka sytuacja może wystąpić w sytuacji jeżeli zamawiający stosuje kilka kryteriów oceny ofert i przynajmniej w ramach jednego kryterium oferty porównuje się wzajemnie do siebie (np. porównanie ceny najkorzystniejszej do badanej).

W związku z powyższym przy wyborze procedury odwróconej należy uwzględnić wyżej wskazane konsekwencje. Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która obowiązuje od 28 lipca 2016 r. zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zatem zamawiający może ustalić, że w konkretnym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w trakcie oceny ofert w pierwszym kolejności będzie oceniał oferty tylko w zakresie dotyczącym przedmiotu oferty. W konsekwencji takiego założenia zamawiający w pierwszym etapie oceny ofert nie będzie przeprowadzał tak zwanej podmiotowej oceny ofert tj. nie będzie oceniała wykonawców w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym wydaje się, że wymaganie określone w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp jest nieadekwatne do procedury odwróconej. Z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp wynika, że wykonawca dołącza do oferty oświadczenie aktualne na dzień składania ofert potwierdzające wstępnie, że wykonawca spełnia wymagania podmiotowe określone przez zamawiającego (tj. JEDZ w tak zwanych postępowaniach unijnych lub oświadczenie własne w postępowaniach poniżej progów unijnych) . W procedurze odwróconej jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub złożone oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia ww. oświadczenia ale dopiero na etapie, gdy ustali, która z ofert jest najwyżej oceniona i tylko tego wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. W związku z powyższym nasuwa się pytanie czemu ma służyć przepis z którego wynika obowiązek złożenia w/w oświadczeń przez wszystkich wykonawców w postępowaniu w którym stosuje się procedurę odwróconą?

W procedurze odwróconej wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.

Należy zaznaczyć, że w ramach procedury odwróconej porównywane są oferty jak to zostało wyżej zaznaczone jeszcze przed podmiotową oceną wykonawców. Może zatem wystąpić taka sytuacja, że w ocenie będzie uczestniczył wykonawca, który w standardowej procedurze byłby wykluczony i jego oferta nie byłaby oceniana. W konsekwencji należy liczyć się z tym, że wyniki postępowania standardowego i postępowania z odwróconą oceną ofertą przy takich samych ofertach mogą być rożne. W szczególności taka sytuacja może wystąpić w sytuacji jeżeli zamawiający stosuje kilka kryteriów oceny ofert i przynajmniej w ramach jednego kryterium oferty porównuje się wzajemnie do siebie (np. porównanie ceny najkorzystniejszej do badanej).

W związku z powyższym przy wyborze procedury odwróconej należy uwzględnić wyżej wskazane konsekwencjePo nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która obowiązuje od 28 lipca 2016 r. zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu