Zamawiający decyduje na którym etapie postępowania skorzystać z art. 26 ust. 2f.

Marek Okniński
17.05.2019 17:31
A A A
Ustawa Pzp

Ustawa Pzp (Agencja Gazeta)

Przepis art. 26 ust. 2f ustawy Prawo zamówień publicznych to przepis o charakterze dyspozytywnym.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 tej ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Wskazana powyżej dyspozycja art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych nie uniemożliwia uprzedniego wykorzystania przez zamawiającego prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przepisu zawartego w art. 26 ust. 2 f.

Jak stanowi art. 26 ust. 2f ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Przepis art. 26 ust. 2f ustawy Prawo zamówień publicznych to przepis o charakterze dyspozytywnym.

W konsekwencji zastosowanie art. 26 ust. 2f jest uzależnione od oceny dokonanej przez zamawiającego na określonym etapie postępowania. Jak wskazuje się w orzecznictwie określenie „etap postępowania" funkcjonuje w stosunku do pojęcia postępowania przetargowego i nie ma znaczenia, w jakim trybie postępowanie to będzie prowadzone - nie ma znaczenia czy będzie to tryb jednoetapowy jak np. przetarg nieograniczony czy wieloetapowy, jak np. przetarg ograniczony[1].

                                                                                                            Autor: Marek Okniński[1] Patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 44/18.