Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

Marek Okniński
04.10.2019 16:00
A A A
Nowa ustawa Pzp

Nowa ustawa Pzp (Fot. Shutterstock)

W dniu 11 września 2019 r. Sejm RP uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych.

W dniu 11 września 2019 r. Sejm RP uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych. Ustawa trafi teraz do prac w Senacie.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędu Zamówień Publicznych najważniejsze kierunki zmian ujęte w nowym Prawie zamówień publicznych to w szczególności:

- wprowadzenie uproszczeń proceduralnych, w szczególności w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej progów unijnych;

- zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień publicznych dla firm z sektora małej i średniej przedsiębiorczości ;

- dążenie do zwiększenia  transparentność postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

- wprowadzenie możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów;

- przewidzenie możliwości znacznego zwiększenia dostępności waloryzacji zawartych umów.

Nowa Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje szereg zmian systemowych, dotychczas ograniczanych obowiązującymi przepisami.

Przykładowo można wskazać na:

- zawarte w ustawie obowiązkowe, częściowe płatności i zaliczki w dłuższych umowach oraz wzmocnienie podziału zamówień na części. Obniżenie maksymalnej wysokości wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy o połowę w stosunku do dotychczas obowiązujących.

Jednym z kluczowych rozwiązań nowych przepisów jest wprowadzenie procedury uproszczonej poniżej tzw. progów unijnych oraz uproszczeń w innych trybach i konkursach.

Na rzecz zrównoważenia pozycji stron działać będą z kolei m.in.: wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych (czyli niedozwolonych) naruszających równowagę stron oraz wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia. Jeżeli pojawią się problemy, zamawiający będzie również zobowiązany do dokonania ewaluacji realizacji umowy.

Wzrost liczby startujących w przetargach ustawodawca zamierza osiągnąć poprzez zwiększenie roli dialogu z wykonawcą na etapie przygotowania postępowania, koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w jednym miejscu: Biuletynie Zamówień Publicznych i wprowadzenie zasady współdziałania przy realizacji zamówienia.

Zgodnie z uchwalonymi przez Sejm przepisami wprowadzającymi, nowe Prawo zamówień publicznych ma wejść w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku.

                                                                                                Autor: Marek Okniński