Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest niezgodna z ustawą

Marek Okniński
06.11.2020 12:15
A A A
Komunikacja elektroniczna

Komunikacja elektroniczna (TOMASZ STAŃCZAK)

Zgodnie z art. 78 ust. 1 kodeksu cywilnego, dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

Oferta, która jest podpisana niezgodnie z wymogami obowiązujących przepisów powinna zostać odrzucona jako, że nie została sporządzona zgodnie z ustawą[1].

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, w tym składanie ofert, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej[2].

Zgodnie z art. 78 ust. 1 kodeksu cywilnego, dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

Obowiązujące przepisy dopuszczają posługiwanie się kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy składaniu ofert w postępowaniach o zamówienie publiczne, spełniając tym samym wymóg wskazanego przepisu kodeksu cywilnego.

Złożenie podpisu elektronicznego musi jednak umożliwiać jego weryfikację, w przeciwnym wypadku uznaje się, że oferta jest podpisana niezgodnie z ustawą.

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej[3] podkreślono, że:

–  zamawiający posługując się narzędziem do walidacji podpisu elektronicznego pochodzącego od kwalifikowanego podmiotu uprawnionego do dokonywania walidacji takich podpisów jest w stanie zweryfikować, czy złożony podpis jest oparty na kwalifikowanym certyfikacie czy też nie (wyroku z 13 sierpnia 2019 r. sygn. akt KIO 1479/19);

–  stwierdzenie ważności i prawidłowości złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego na gruncie ustawy pzp powinno być oceniane (uwzględniając przepisy rozporządzenia elDAS) poprzez wynik walidacji przeprowadzonej przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania w ramach świadczonej kwalifikowanej usługi walidacji danego kwalifikowanego podpisu elektronicznego (wyrok z 13 lutego 2019 r. sygn. akt KIO 137/19);

–  za kwalifikowany podpis elektroniczny można uznać za prawidłowo złożony tylko wówczas, gdy można go skutecznie zweryfikować i potwierdzić jego ważność (wyrok z dnia 20 lutego 2019 r. sygn. akt KIO 208/19).

Izba w tej sprawie podziela stanowisko Zamawiającego i Przystępującego, że w świetle przywołanych powyżej unormowań dla uznania, że pełnomocnictwo przesłane wraz z ofertą zostało opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jako tzw. osoba ufająca powinien on mieć możliwość dokonania walidacji podpisu za pośrednictwem kwalifikowanego dostawcy usług zaufania, który jest wpisany do rejestru, gdyż zapewnia to prawidłowy wynik procesu walidacji, umożliwiając wykrycie wszelkich problemów związanych z bezpieczeństwem. Jednocześnie negatywny wynik takiej weryfikacji złożonego wraz z ofertą pełnomocnictwa prowadzi do wniosku, że kwalifikowany podpis elektroniczny nie został złożony lub został złożony w sposób nieprawidłowy, co rodzi skutek w postaci uznania tego pełnomocnictwa za nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a zatem niespełniające wymogu art. 78 § 1 kodeksu cywilnego.

                                                                                   Autor: Marek Okniński

[1] Zastosowanie znajduje art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

[2] patrz: art. 10a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

[3] KIO 2366/19