Orzecznictwo KIO w zakresie rażąco niskiej ceny

Marek Okniński
06.07.2009 12:22
A A A
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę zawierającą rażąco niską cenę realizacji zamówienia publicznego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty na podstawie wyżej wymienionego przepisu zamawiający powinien na podstawie art. 90 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym to zamawiający samodzielnie decyduje, czy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia w konkretnej sytuacji (patrz wyrok KIO z dnia 24 kwietnia 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 333/08).

Jednocześnie wskazać należy, że wykonawca, który wniesie protest na zaniechanie zamawiającego związane z brakiem wezwania wykonawcy, który złożył w stosunku do protestującego korzystniejszą cenowo ofertę, do wyjaśnienia czy cena realizacji zamówienia nie jest rażąco niska, dla uznania protestu za zasadny powinien wskazać w uzasadnieniu argumenty potwierdzające, że oferta konkurencyjna zawiera elementy ceny rażąco niskiej.

Kiedy cena jest rażąco niska ?

Uwzględniając dotychczasową linię orzeczniczą oraz stanowisko prezentowane przez Urząd Zamówień Publicznych można przyjąć, iż za ofertę z rażąco niską ceną można uznać ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień.

Ceną rażąco niską będzie zatem cena znacząco odbiegająca od cen rynkowych przyjętych dla danego przedmiotu zamówienia, wskazująca na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi, dostawy, roboty budowlanej. Przyczyną wyraźnie niższej ceny od innych ofert może być albo świadome działanie wykonawcy albo nierzetelność kalkulacji wykonawcy.

Zasada

Mechaniczne porównywanie wartości zamówienia z cenami złożonych ofert nie daje podstaw do założenia a priori, że mamy do czynienia z ceną nierealistyczną, co groziłoby nierzetelnym wykonaniem zamówienia w przyszłości.

Powyższa zasada wynika z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 05 listopada 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 1137/08). We wskazanym wyroku KIO uznała, że dla oceny czy dana cena jest rażąco niska należy uwzględnić całokształt okoliczności występujących w sprawie, w tym specyfiki rynku którego dotyczy realizowane zamówienie (charakteryzującego się np. zmianami cen, agresywną polityką ceną przedsiębiorców działających w danym segmencie rynku).

Wartość szacunkowa zamówienia a rażąco niska cena

Odnoszenie ceny oferowanej wyłącznie do wartości szacunkowej zamówienia przy ocenie, czy dana oferta jest ofertą z rażąco niską ceną, nie jest wystarczające (patrz wyrok KIO zdnia 21 lipca 2008 r. sygn akt; KIO/UZP 691/08). Nie ma bowiem żądnego wzoru matematycznego, który pozwalałby ustalić, czy istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo rażąco niskiej ceny. Cenę tę należy odnosić do konkretnego przedmiotu zamówienia, jego specyfiki oraz rynku danego rodzaju usług, dostaw czy robót budowlanych, jak też wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia ustalonej z należytą starannością (por. wyrok KIO z dnia 16 lipca 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 671/08).

Zapamiętaj !

Uzyskanie zdecydowanie niższych cen realizacji zamówienia w stosunku do wartości szacunkowej nie stanowi okoliczności przesądzającej, że mamy doczynienia z rażąco niską ceną.