Trzy zasady na których opiera się Prawo zamówień publicznych

Marcin Melon
11.01.2010 11:08
A A A
Jedną z fundamentalnych zasad systemu zamówień publicznych jest zasada jawności. Umożliwia ona m.in. informacje o organizowanych postępowaniach przetargowych, dostęp wykonawców do dokumentacji przetargowej, jawność wyników przeprowadzonego postępowania, nakłada też obowiązek informowania wykonawców o wszelkich zmianach i wyjaśnieniach udzielonych w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Zamawiający może jednak w określonych w ustawie przypadkach ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Przepis art. 8 ust.3 stanowi, że nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może za to zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Dodatkowe zapisy traktujące o jawności postępowania znajdują się w art. 96 ust.3 gdzie czytamy, że protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców stanowi art. 7 ust.1 ustawy PZP. Oznacza to tyle, że zamawiający po otwarciu ofert nie może ich oceniać w sposób dowolny, ale tylko w taki, jaki podał w specyfikacji. Zamawiający nie powinien oceniać oferty w kategoriach zgodności lub niezgodności ze swoimi intencjami, lecz wszystkich traktować jednakowo. Zasad uczciwej konkurencji to druga z zasad na której opiera się całe prawo zamówień publicznych. Sama ustawa PZP nie definiuje czynu nieuczciwej konkurencji. Definicję tą zawiera art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 ze zm.). Odnosząc wyrażone w niej zasady do zamówień publicznych należy stwierdzić, że czynem nieuczciwej konkurencji jest zachowanie wykonawcy sprzeczne z prawem lub naruszające interes innego wykonawcy podjęte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a której jest szkodliwe, ponieważ zagraża lub narusza interes innego wykonawcy. Czynem nieuczciwej konkurencji jest m. in. utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku przez działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy, (art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Najbardziej jasna zdaje się być zasada pisemności. Z niej wynika obowiązek sporządzania określonych dokumentów w trakcie prowadzenia określonej procedury przetargowej.