Oświadczenia z art. 17 składane przez członków komisji

Marcin Melon
21.01.2010 09:55
A A A
Członkowie komisji po otwarciu ofert składają oświadczenia o nie istnieniu przeszkód określonych w art. 17 ust.1. W przypadku, kiedy zaistnieje jedna z przytoczonych tam przesłanek członek komisji nie może pełnić swojej funkcji a kierownik zamawiającego jest zobowiązany do powołania w to miejsce nowej osoby.

Zawarte w przepisach przesłanki stanowią zamknięty katalog sytuacji, kiedy należy dokonać czynności wyłączenia. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli ubiegają się o udzielenie tego zamówienia, bądź pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia.

Z postępowania wyklucza się osoby, które przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wyłączeniu podlegają także osoby, które pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób. Ten przepis budzi najwięcej wątpliwości. Chodzi tu bowiem o sytuacje, kiedy członek komisji np. jest zaprzyjaźniony z wykonawcą, bądź żyje z nim w konkubinacie. Wreszcie ostatnia przesłanka wyłączenia, jeżeli członek komisji został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Z zapisów art. 17 nie wynika jasno, kiedy faktycznie członkowie komisji mają złożyć oświadczenia o okolicznościach będących podstawą do ich wyłączenia. Wskazane jest, aby oświadczenie takie zostało złożone przed podjęciem jakichkolwiek czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W praktyce mogą mieć miejsce sytuacje, kiedy przesłanki wykluczenia zaistnieją dopiero w trakcie postępowania, np. wtedy, gdy powstanie stosunek prawny lub faktyczny, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osoby dokonującej czynności w postępowaniu. W takiej sytuacji osoba, której to dotyczy powinna niezwłocznie złożyć oświadczenie o zaistnieniu okoliczności określonych w art.17 ustawy.

Jeżeli członek komisji, który podlega wyłączeniu dokona jakiś czynności związanych z procedurą, to wówczas po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach wykluczenia należy powtórzyć czynności z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych nie wpływających na wynik postępowania.