Wadium od konsorcjum

Marcin Melon
09.03.2010 09:49
A A A
W sytuacji, kiedy w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium pojawia się problem, w jaki sposób takie wadium powinno wnieść konsorcjum. W tej sprawie zapadło wiele wyroków, niekiedy sprzecznych ze sobą, ale należy tu podkreślić, iż jedyną właściwą interpretacją tego zagadnienia jest teza, która stanowi, że nie ma znaczenia, który z członków konsorcjum wniesie wadium.

Najważniejsze jest to, by w wymaganym terminie oferta konsorcjum była zabezpieczona wymaganą przez zamawiającego kwotą. Ustawodawca zmienił w najnowszej ustawie kwestie dotyczące zwrotu wadium. Otóż do tej pory zamawiający zwracał wykonawcom wadium po podpisaniu umowy z wybranym oferentem. W myśl nowych przepisów zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana.

To oznacza, że wszyscy wykonawcy znacznie szybciej otrzymają wadium, które wnieśli na okoliczność udziału w procedurze przetargowej. Wyjątkiem do tej zasady jest oferta najkorzystniejsza. Ona musi być zabezpieczona wadium, aż do momentu zawarcia umowy. Nadal obowiązuje przepis w myśl którego zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

W pewnym postępowaniu, już po nowelizacji, konsorcjum którego oferta została odrzucona wniósł odwołanie. Krajowa Izba Odwoławcza przyznała rację odwołującemu i nakazała zamawiającemu ponowną ocenę ofert. Problem w tym, że zamawiający w momencie wyboru oferty najkorzystniejszej zwrócił wszystkim oferentom wadium. W tej sytuacji, w myśl nowych przepisów zamawiający jest zobowiązany zażądać ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi to wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Ustawodawca w żaden sposób nie narzucił zamawiającemu, jaki to ma być okres czasu. Oczywiście kwota wadium jest identyczna z tą jakiej wymagał zamawiający na etapie składania ofert. Tego typu rozwiązanie prawne jest korzystne dla wykonawców, jednak zamawiający powinni pamiętać, aby czas wyznaczony na złożenie nowego wadium był wystarczająco długi, by wykonawcy mogli mieć czas na dostarczenie np. gwarancji bankowej.