Bezpłatna platforma aukcyjna

Marek Okniński
19.04.2010 10:47
A A A
Procedura aukcji elektronicznej stanowi formę swoistej dogrywki dla wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 91a - 91c określa zasady i sposób prowadzenia aukcji elektronicznej. Zgodnie ze wskazanymi przepisami aukcja elektroniczna ma charakter tzw. aukcji odwróconej co oznacza, że wykonawcy w trakcie trwania aukcji, w ramach kolejnych postąpień, obniżają cenę za realizację zamówienia. Zwycięzcą aukcji elektronicznej jest wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę za realizację zamówienia publicznego.

Decyzję o uwzględnieniu w procedurze udzielania zamówienia publicznego również aukcji elektronicznej podejmuje arbitralnie zamawiający. Informacja o podjętej w tym zakresie decyzji podawana jest przez zamawiającego już w ogłoszeniu o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jak wskazuje dotychczasowa praktyka szczególne korzyści w wymiarze finansowym przynosi przeprowadzenie aukcji elektronicznej przy udzielaniu zamówień publicznych na:

- zakup sprzętu komputerowego,

- zakup papieru biurowego,

- zakup materiałów biurowych,

- zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (tusze, tonery),

- usługi sprzątania,

- usługi ochrony.

Uruchomiono bezpłatną platformę aukcyjną

Procedury aukcji elektronicznej będącej elementem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się na specjalnie w tym celu opracowanej platformie aukcyjnej. Na rynku istnieje co najmniej kilka podmiotów świadczących usługi związane z udostępnianiem platform aukcyjnych, które wykorzystywane są przy aukcjach opartych o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponieważ właścicielem platform aukcyjnych są podmioty komercyjne dostęp do korzystania z ich platform jest odpłatny.

Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie i wykorzystanie aukcji elektronicznych w systemie udzielania zamówień publicznych oraz dążąc do spopularyzowania tej formy wyboru najkorzystniejszej oferty, Urząd Zamówień Publicznych opracował i udostępnił własną, bezpłatną platformę aukcyjną. Platforma aukcyjna udostępniana przez Urząd Zamówień Publicznych jest dostępna pod adresem internetowym: http://aukcje.uzp.gov.pl

Udostępniona przez Urząd Zamówień Publicznych platforma aukcyjna pozwala zainteresowanym na przeprowadzenie również aukcji testowej (szkoleniowej). Taka funkcjonalność umożliwia poznanie zasad obsługi platformy aukcyjnej oraz umożliwia przećwiczenie czynności jakie należy wykonać w toku prowadzenia już rzeczywistej aukcji elektronicznej.