Zaliczka na poczet wykonania zamówienia

Marek Okniński
08.06.2010 06:00
A A A
Zamawiający podejmując decyzję o udzieleniu zaliczki na poczet wykonania zamówienia publicznego zobowiązany jest zamieścić taką informację już w ogłoszeniu o prowadzonym przetargu. Równie istotne jest jednak odpowiednie sformułowanie zapisów umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, tak aby uregulować wszystkie możliwe do wystąpienia kwestie sporne dotyczące zasad wypłacenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

Możliwość wypłacania przez zamawiającego zaliczki na poczet wykonania zamówienia publicznego obowiązuje od 22 grudnia 2009 r. Przepisy zawarte w art. 151a ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczające możliwość wypłacenia zaliczki zostały wprowadzone między innymi w celu ułatwienia, zwłaszcza małym przedsiębiorcom, wykonywania zamówienia publicznego. Decyzja o wypłaceniu zaliczki na poczet wykonania zamówienia publicznego należy do kompetencji zamawiającego. Jednak jak pokazuje dotychczasowa praktyka stosowania normy zawartej w art. 151a ustawy Prawo zamówień publicznych z możliwości wypłacenia zaliczki korzysta stosunkowo niewielu zamawiających. W większości przypadków zaliczka wypłacana jest w związku z realizacją robót budowlanych.

Jeżeli zamawiający zdecyduje się na wypłacenie zaliczki w pierwszej kolejności powinien we wzorze umowy załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia określić na podstawie jakiego dokumentu, w jakim terminie i w jakiej wysokości zaliczka zostanie wypłacona. Dokumentem na podstawie którego wypłacona zostanie kwota zaliczki powinna być, co do zasady faktura zaliczkowa, natomiast termin wypłaty zaliczki uzależniony jest od decyzji zamawiającego. W praktyce kwota zaliczki wypłacana jest w terminie 3 - 7 dni od daty podpisania umowy (w przypadku jednokrotnej wypłaty zaliczki).

ZAPAMIĘTAJ!

Zamawiający dopuszczając możliwość wypłaty zaliczki na poczet wykonania zamówienia publicznego nie może zmusić wykonawcy do jej przyjęcia. Decyzja o przyjęciu zaliczki powinna być pozostawiona wykonawcy, który może ale nie musi skorzystać z tej formy finansowania realizacji zamówienia.

Zasadnym dla usprawnienia procedury wypłacenia zaliczki jest wprowadzenie np. do wzoru formularza oferty, zapytanie adresowanego do wykonawcy składającego ofertę odnośnie jego zgody na przyjęcie zaliczki. Oczywiście brak takiej zgody nie może skutkować odrzuceniem oferty.

Zamawiający wypłacając zaliczkę na poczet wykonania zamówienia publicznego powinien w treści umowy zawrzeć klauzulę o zwrocie kwoty zaliczki w przypadku odstąpienia od umowy lub jej niewykonania z jakiejkolwiek przyczyny - w tym np. sytuacji określonych w art.145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający powinien również żądać zwrotu kwoty zaliczki niezależnie od przysługujących mu kar umownych. Termin ewentualnego zwrotu zaliczki powinien być określony w postanowieniach zawieranej umowy.