Termin zapoznania się z treścią złożonych ofert

Marek Okniński
17.06.2010 06:00
A A A
Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne od chwili ich otwarcia. Wskazany przepis nie daje jednak prawa wykonawcy do żądania od zamawiającego aby ten przedstawił oferty konkurencji zaraz po ich otwarciu. Zamawiający może wyznaczyć wykonawcy termin w którym ten zapozna się z treścią złożonych ofert.

Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowi istotny element systemu zamówień publicznych. Jednym z przejawów tej zasady jest jawność złożonych ofert. Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia. Ujawnienie treści złożonych ofert przed wyznaczonym terminem ich publicznego otwarcia może prowadzić do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwłaszcza jeżeli dotyczyło by istotnych jej elementów takich jak cena realizacji zamówienia czy oferowane urządzenia bądź rozwiązania technologiczne.

Natomiast po publicznym otwarciu ofert i podaniu do publicznej wiadomości informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. ceny realizacji zamówienia, terminu jego wykonania, okresu gwarancji, warunków płatności) pozostałe zapisy oferty oraz załączone dokumenty stają się co do zasady jawne. Jednakże celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a zwłaszcza oceny złożonych ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej Prezes Rady Ministrów w rozporządzeniu z dnia 16 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2008 r. Nr 188 poz. 1154) określił zasady udostępniania ofert dając zamawiającemu prawo do podjęcia decyzji odnośnie terminu ich udostępniania.

Na podstawie § 5 ust. 1 wskazanego rozporządzenia udostępnianie np. złożonych ofert następuje na podstawie wniosku. Zatem zamawiający ma prawo żądać aby zainteresowany zapoznaniem się z treścią złożonych ofert wykonawca złożył stosowny wniosek.

Zapamiętaj

W obecnie obowiązującym stanie prawnym zamawiający ma możliwość w odpowiedzi na złożony wniosek wyznaczyć termin w którym wnioskodawca zapozna się ze złożonymi ofertami. Ważne, aby wyznaczając termin w którym zainteresowany może zapoznać się z treścią złożonych ofert przestrzegana była zasada wynikająca z § 5 ust. 6 w/w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów tj. aby wyznaczony termin nie był późniejszy niż dzień przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm).