Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

Marek Okniński
11.03.2011 11:06
A A A
Od początku 2011 r. w ustawie Prawo zamówień publicznych zaszło kilka zmian, które zostały wprowadzone na podstawie uchwalenia innych ustaw.

Ostatnią z wprowadzonych zmian jest obowiązująca od 01 marca 2011 r. zmiana w art. 91 oraz art. 142 Prawa zamówień publicznych. Zmiany wskazanych powyżej przepisów zostały wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13). Zgodnie z wyżej wskazaną ustawą w art. 91 Ustawy Prawo zamówień publicznych dodano pkt. 8 w brzmieniu: Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, inne niż cena obowiązkowe kryteria oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, kierując się potrzebą wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej oraz mając na względzie szczególny charakter lub cel zamówienia publicznego.

Nałożenie wskazanego powyżej obowiązku na Prezesa Rady Ministrów wynika z konieczności dostosowania polskiego systemu zamówień publicznych do rozwiązań obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto ustawa o publicznym transporcie zbiorowym zmieniła treść art. 142 ust. 4 Prawa zamówień publicznych dodając pkt. 5 w brzmieniu: o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Skutkiem wprowadzonej zmiany jest wyłączenie dotychczasowego obowiązku jaki ciążył na Zamawiającym w przypadku udzielania zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, który obligował do poinformowania, w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zamiarze zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata. Ponadto w pierwszych dwóch miesiącach 2011 r. wprowadzone zostały jeszcze poniższe zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych:

- art. 4 pkt 5 otrzymał brzmienie: 5) zamówień zawierających informacje niejawne, jeżeli wymaga tego istotny interes publiczny lub istotny interes państwa;

- w art. 4 pkt 2a - ustawodawca dodał lit. c) o następującym brzmieniu:

c) związanych z wykonywaniem działalności bankowej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w części dotyczącej:

- otwierania i prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym,

- pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej oraz refinansowania akcji kredytowej.

Zobacz ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z ostatnimi nowelizacjami