Dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia

Daniel Szczęsny
09.06.2017 , aktualizacja: 16.08.2017 12:58
A A A
Dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia

Dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia (Agencja Gazeta)

Sprawdź, w jaki sposób wykonawca może dysponować osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego.

Pytanie:

Zamawiający żąda wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego z informacją o podstawie do dysponowania nimi. Osoba, którą dysponuje wykonawca, współpracuje z nim w ramach umowy zlecenia i wystawia za każde zlecenie fakturę VAT. Czy można uznać, że jest to współpraca oparta o umowę cywilnoprawną, czy raczej stanowi rodzaj współpracy biznesowej bądź gospodarczej?

Odpowiedź:

Ustawa Pzp nie zastrzega żadnych szczególnych wymogów co do charakteru udostępnienia osoby. Może ono wynikać z różnych stosunków prawnych łączących wykonawcę z daną osobą. W opisanej sytuacji mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej między wykonawcą a daną osoba.


Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia

Na potwierdzenie warunku dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów zamawiający może żądać wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia. Chodzi w szczególności o te odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi.

W wykazie można żądać informacji na temat:
- kwalifikacji zawodowych,
- uprawnień,
- doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
- zakresu wykonywanych czynności oraz
- podstawy do dysponowania osobami (§ 1 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia).
Ustawa Pzp nie zastrzega formy prawnej dysponowania określonymi osobami w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Może ono zatem  wynikać z różnych stosunków prawnych. Wykonawca musi jednak uzyskać gwarancję, że dana osoba będzie świadczyć określone czynności na jego rzecz.
Zobacz także