Co musisz wiedzieć o przetargu nieograniczonym?

Marek Okniński
20.02.2012 , aktualizacja: 25.08.2014 12:10
A A A Drukuj
Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

Przetarg nieograniczony to podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego, którego procedura jest w pełni otwarta na konkurencję pomiędzy przedsiębiorcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia publicznego.
Przetarg nieograniczony może być stosowany do każdego rodzaju zamówienia publicznego bez względu na jego wartość czy przedmiot. W przetargu nieograniczonym może wziąć udział każda firma, która spełnia określone w ogłoszeniu o przetargu wymogi zamawiającego.

Termin składania ofert w przetargu nieograniczonym

W zależności od wartości udzielanego zamówienia procedura przetargu nieograniczonego przewiduje inne terminy na składanie ofert:

a).dla przetargu nieograniczonego dotyczącego dostaw lub usług: minimalny termin składania ofert wynosi 7 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl),

b). w przypadku robót budowlanych: 14 dni

c). dla przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (czytaj więcej: Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach? ) ustawa Prawo zamówień publicznych określa terminy składania ofert wynoszące:

- 40 dni: od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną;

- 47 dni: od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w sposób inny niż określony powyżej.

Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza również skrócenie wskazanego terminu po spełnieniu wymogów zawartych w przepisach ustawy Prawo zamówień. *

Terminy składania ofert obliczane są w dniach kalendarzowych.

Dla ważności procedury przetargu nieograniczonego wystarczającym jest złożenie w wyznaczonym terminie co najmniej jednej oferty spełniającej wymogi zamawiającego.

Każdy ma prawo uczestniczyć w otwarciu ofert przetargowych

W otwarciu ofert złożonych w przetargu nieograniczonym może wziąć udział każdy zainteresowany.

Otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym ma jawny charakter.

Zamawiający nie ma prawa ograniczać udziału w otarciu ofert przetargowych jedynie do przedstawicieli firm, które złożyły oferty.

Otwarcie ofert przetargowych musi być dokonane w dniu, w którym upłyną termin składania ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający zobowiązany jest podać kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - co do zasady, jeżeli najkorzystniejsza oferta nie przekracza podanej kwoty zamawiający nie powinien unieważnić przetargu ze względu na brak środków na opłacenie jego realizacji.

Ponadto otwierając oferty zamawiający zobowiązany jest podać nazwę i adres podmiotu składającego ofertę, cenę realizacji zamówienia (co najmniej brutto), termin wykonania oraz udzielony okres gwarancji i warunki płatności. Składając ofertę wykonawca nie może zastrzec powyższych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa.

Szukasz przetargu nieograniczonego? Zobacz aktualne ogłoszenia >>

Czy wiesz, że...

W 2011 roku ponad 75% udzielonych w skali kraju zamówień publicznych zostało poprzedzonych procedurą przetargu nieograniczonego.

Decyzja zamawiającego o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nie może zostać oprotestowana.

* Patrz art. 43 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Poradnik przedsiębiorcy:
Część I: Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?
Część II: Kurs euro w zamówieniach publicznych
Część III: Przetarg nieograniczony - wszystko co musisz wiedzieć
Cześć IV: Jak startować w przetargu ograniczonym?
Cześć V: Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk
Cześć VI: Jak złożyć ofertę równoważną?
Cześć VII: Warunki udziału w przetargu: czego może żądać zamawiający?
Cześć VIII: Pełnomocnictwo do podpisania oferty (WZÓR)
Część IX: Umowa konsorcjum (WZÓR)
Część X: Co może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?
Część XI: Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty

Zobacz także