Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk

Marek Okniński
27.02.2012 , aktualizacja: 03.06.2015 09:26
A A A
Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

Opis przedmiotu zamówienia publicznego musi zostać sporządzony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Sprawdź na jakie nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia musisz zwracać uwagę.
Opisując przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny zamawiający narusza przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z orzecznictwem KIO naruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest:

- opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt

- albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta, dostawcę albo konkretny wyrób**.

Jeżeli zamawiający opisze przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, nie uwzględniając wszystkich okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty przetargowej, również narusza przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przetargi, zamówienia publiczne - zobacz aktualne ogłoszenia

Przykłady złego opisu przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ograniczający dostęp do zamówienia publicznego jest niezgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy opisane przez zamawiającego wymogi uzasadnione są jego rzeczywistymi potrzebami.

W praktyce najczęściej spotykane nieprawidłowości w zakresie opisania zamówienia publicznego dotyczą:

- nieprecyzyjnych zwrotów przy opisywaniu przedmiotu zamówienia np. opisywanie wielkości zamówienia za pomocą wyrazu "około"

- określenia nierealistycznie krótkich terminu wykonania zamówienia , które preferują jedynie wykonawców uprzednio posiadających informację o możliwości ogłoszenia przetargu,

- opisywanie przedmiotu zamówienia bez określenia cech technicznych i jakościowych (naruszenie art. 30 ust. 1 ustawy PZP),

- sztywne określanie parametrów (wymiarów) np. mebli w sytuacji gdy nie jest to bezwzględnie konieczne,

- żądanie przez zamawiającego, aby np. oferowane samochody były wyposażone w silniki o określonej mocy i pojemności bez dopuszczenia tolerancji (naruszenie art. 29 ust. 2 PZP)

- opisywanie przedmiotu zamówienia za pomocą niejednoznacznych zwrotów np. podwyższony komfort,

- opisywanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych i niedopuszczenie do składania ofert równoważnych (naruszenie art. 29 ust. 3 PZP).

Co zrobić gdy opis zamówienia uniemożliwia złożenie oferty?

Wykonawca w przypadku gdy stwierdzi, że sporządzony przez zamawiającego opis przedmiotu zamówienia narusza przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych może:

- zadać pytanie do zamawiającego zawierające ewentualny wniosek o wyjaśnienie lub zmodyfikowanie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia ***,

- poinformować zamawiającego o stwierdzonym naruszeniu zasad opisania przedmiotu zamówienia wnosząc o zmianę zapisów tak aby spełniały wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych****,

Zobacz także