Licytacja elektroniczna - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Marek Okniński
26.08.2014 , aktualizacja: 01.09.2014 11:25
A A A
Licytacja elektroniczna

Licytacja elektroniczna (Fot. Shutterstock)

Zapoznaj się z protokołem postępowania w trybie licytacji elektronicznej. Pobierz wzór protokołu.
Zmiany w protokołach postępowania o zamówienie publiczne

11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). Wszystkie zamówienia publiczne wszczęte od daty wejścia w życie tego rozporządzenia objęte są jego regulacjami.

Pobierz: Protokół postępowania w trybie licytacji elektronicznejRozporządzenie, o którym mowa w pierwszym akapicie, znosi obowiązujący wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne. Wzór ten wymagał - oprócz wypełnienia druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) - również sporządzania szeregu załączników, np. druk zp-12 zawierający zestawienie złożonych w przetargu ofert.

Protokoły sporządzane zgodnie z rozporządzeniem w praktyce nie będą zawierały żadnych dotychczas obowiązujących załączników "zp" (wyjątkiem jest oświadczenie członków komisji sporządzane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do nowego rozporządzenia). Informacje dotyczące takich kwestii jak ilości złożonych ofert czy przedstawione ceny realizacji zamówienia znajdować się będą bezpośrednio w treści protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Obowiązujące poprzednio rozporządzenie w zakresie wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne umożliwiało zamawiającemu podanie wartości szacunkowej zamówienia dopiero po otwarciu złożonych ofert. Rozporządzenie z 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego utrzymuje te zapisy, na podstawie których podanie do wiadomości publicznej szacunkowej wartości zamówienia nie jest konieczne przed otwarciem ofert złożonych w danym postępowaniu.

Uwaga! Kopiowanie ofert

Tylko po otrzymaniu zgody zamawiającego dopuszcza się kopiowanie ofert.

Rozporządzenie z 26 października 2010 r. przewiduje, że bez zgody zamawiającego wnioskodawca - w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego - nie będzie mógł samodzielnie kopiować lub utrwalać przy użyciu środków technicznych służących do utrwalania obrazu czy innych tego typu urządzeń treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Rozporządzenie dopuszcza (analogicznie do poprzednio obowiązujących przepisów), że zainteresowani wykonawcy mogą zapoznać się z treścią protokołu i załączników poprzez wgląd zainteresowanego albo przesłanie kopii protokołu pocztą, faxem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem wnioskodawcy. Różnicę w porównaniu z poprzednim rozporządzeniem stanowi usunięcie możliwości naliczania wykonawcom kosztów związanych z udostępnieniem protokołu lub załączników.

Kiedy udostępnia się protokół z postępowania?

Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach - w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert - zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.

Wzory protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Internecie

Rozporządzenie w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera 10 załączników, które określają wzory formularzy protokołu w zależności od trybu udzielanego zamówienia. Wzory w wersji edytowalnej można pobrać ze strony www.uzp.gov.pl lub z serwisu www.komunikaty.pl.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm);

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458).

Zobacz także
Ogłoszenia różne