Dokumenty przedmiotowe w ofercie przetargowej

Marta Mikulska-Nawacka
07.08.2015 08:30
A A A
Dokumenty przedmiotowe

Dokumenty przedmiotowe (fot.Shutterstock)

Próbki, opisy i fotografie produktów stanowią element przedmiotowy postępowania i powinny zostać uznane jako dokument składany na potwierdzenie spełniania wymagań zamawiającego w stosunku do opisanego przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

Czy próbki, opisy i fotografie produktów, które mają być dostarczone wraz z ofertą zawsze powinny stanowić tzw. dokument przedmiotowy (określony w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów) składany przez wykonawcę, w celu potwierdzenia. że oferowana dostawą spełnia wymagania określone przez zamawiającego (zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp)? Czy jednak zamawiający może, zaznaczając to wyraźnie w siwz, opis lub próbkę dołączoną do oferty potraktować wyłącznie jako jej element - przedmiot zobowiązania wykonawcy - potwierdzający zgodność oferowanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia oceniany na zasadzie zgodny/niezgodny? W takim przypadku zamawiający nie zaznacza w ogłoszeniu o zamówieniu opcji pierwszej w sekcji III.5 (dla zamówienia "krajowego") i w przypadku, gdy opis lub próbka nie potwierdza zgodności z OPZ nie wzywa do uzupełnienia zgodnie z art. 26 ust. 3 a ofertę odrzuca na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp?

 

Kup tańsze mieszkanie od komornika Licytacje komornicze

Odpowiedź:

W ocenie autora, próbki, opisy i fotografie produktów stanowią element przedmiotowy i powinny zostać uznane jako dokument składany na potwierdzenie spełniania wymagań zamawiającego w stosunku do opisanego przedmiotu zamówienia.

Dokument składany na potwierdzenie spełniania warunków udziału nie stanowi elementu oferty i w związku z tym, powinien zostać wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu. Podlega on również uzupełnieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Za takim podejściem przemawia zarówno treść art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jak również § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Podstawa prawna

- art. 25 ust. 1 pkt 2, art. 26 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),

- § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231).

Zobacz także
Ogłoszenia różne