Czy zamawiający ma obowiązek zatrudnić projektantów na umowę o pracę?

Katarzyna Bełdowska
30.11.2017 08:00
A A A
Czy zamawiający ma obowiązek zatrudnić projektantów na umowę o pracę?

Czy zamawiający ma obowiązek zatrudnić projektantów na umowę o pracę? (Agencja Gazeta)

Pzp jasno określa przypadki, w których zamawiający jest zobowiązany do zatrudnienia osób wykonujących określone czynności na umowę o pracę. Czy w grupie tych osób są takie projektanci?

Pytanie:

Czy opisując przedmiot zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania nadbrzeży, muszę określać wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp? W postępowaniu kryterium oceny ofert będą stanowić kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (chodzi o udział projektantów z różnych branż).

Odpowiedź:

Czynności podejmowane w zakresie realizacji zamówienia publicznego , którego przedmiotem są usługi projektowe, nie polegają, co do zasady, na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. W związku z tym, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający nie jest zobowiązany do określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę projektantów świadczących usługi w ramach realizacji zamówienia.

Roboty budowlane z całego kraju

Opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp , zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Zamówienia na usługi

Obowiązek zatrudnienia

Z treści przytoczonej regulacji, w sposób jasny wynika, że zamawiający nie musi określać wymogu dotyczącego obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę , o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp , jeżeli:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa (lub w części zamówienia, której przedmiotem jest dostawa).

- W ramach realizacji zamówienia , którego przedmiotem są usługi lub roboty budowlane, nie występują czynności, których wykonywanie polega na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Ważne!

Zamawiający przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego , którego przedmiotem są usługi lub roboty budowlane, jest każdorazowo zobowiązany dokonać oceny, czy określone czynności w zakresie realizacji zamówienia będą polegały na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Zobacz także
Ogłoszenia różne