Partnerzy serwisu:
Nowelizacja Pzp wprowadziła zmiany dotyczące zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przepisy ustawy Pzp przed nowelizacją, która weszła w życie 28 lipca 2016 r., kumulowały czynności informacyjne zamawiającego. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamiał wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach , których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego , negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

4)  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Wskazany przepis przed nowelizacją nakazywał więc zamawiającemu informować o powyższych czynnościach dopiero po wyborze oferty najkorzystniejszej.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Artykuł 92 ust. 1 Pzp po nowelizacji uległ znacznej zmianie. Po pierwsze został zmieniony katalog czynności o jakich zamawiający jest zobowiązany informować zamawiającego na zasadach określonych w tym przepisie. Obecnie zamawiający jest zobowiązany do informowania wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,

6)   nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

7)   unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Po drugie ustawodawca dopuścił możliwość informowania wykonawców przez zamawiającego osobno o każdej z dokonanych czynności, bez konieczności czekania do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty, zmieniając redakcje przepisu. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 92 ust. 1 Pzp zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o danej czynności. Tym samym zamawiający może poinformować wykonawców np. o odrzuceniu oferty danego wykonawcy przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej. Takie rozwiązanie wpływa na ekonomikę postępowania, bowiem zamawiający może rozpocząć procedurę związaną ze środkami ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w czasie jaki jest niezbędny do uzyskania przez zamawiającego od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, dokumentów potwierdzających informacje złożone przez niego w oświadczeniu z art. 25a ustawy Pzp .

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

 • Opis przedmiotu zamówienia

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka
  Zgodnie z ustawą Pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
  Opis przedmiotu zamówienia
 • Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania już obowiązuje!

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania weszło w życie 24 stycznia 2017 roku
  Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania już obowiązuje!
 • Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp zobowiązuje wszystkich zamawiających, którzy w 2016 r. udzielali zamówień publicznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień .
  Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady
 • Cena ryczałtowa

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Istotą ceny ryczałtowej jest ustalenie jej z góry, bez przeprowadzenia szczegółowej analizy kosztów przedmiotu zamówienia, przy czym charakter okoliczności, z uwagi na które nie przewidziano rozmiaru lub kosztów prac, nie ma większego znaczenia.
  Cena ryczałtowa