Partnerzy serwisu:
Rękojmia wiary publicznej dokumentów nie zabrania weryfikacji ich poprawności.

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie daje zamawiającemu uprawnień do weryfikacji spornych dla stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *1 zaświadczeń czy też oświadczeń. Brak stosownej dyspozycji nie oznacza jednak, że zamawiający powziąwszy wątpliwości odnośnie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów, powinien je pomijać.

Wyrok KIO

Uprawnienie zamawiającego do weryfikacji dokumentów przedkładanych w związku z wyżej wskazanym Rozporządzeniem potwierdziła KIO w wyroku z dnia 16 grudnia 2016 r. sygn.. akt: KIO 2278/16.

W treści rozpatrywanego przez Izbę odwołania podniesiono, że obowiązkiem zamawiającego jest znajomość dokumentów wydawanych na terytorium RP, a dokumenty te cieszą się rękojmią wiary publicznej. Jedynie w odniesieniu do dokumentów wydawanych w innych państwach, zdaniem Odwołującego, istnieje możliwość zwrócenie się do odpowiedniego organu w celu udzielenia niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu (§ 7 i § 8 rozporządzenia). Chodzi tu jednak o wyjaśnienie sposobu odczytywania informacji podanych w dokumencie, nie zaś o sprawdzanie prawdziwości zawartych w nim informacji. W sytuacji wątpliwości co do prawdziwości dokumentu, Zamawiający może żądać okazania oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, zgodnie z §15 rozporządzenia. To uprawnienie umożliwia porównanie dokumentu złożonego u zamawiającego i oryginału, w celu wykluczenia przeróbek lub podrobienia, nie zaś dodatkową weryfikację informacji, zawartych w oryginale lub kopii. Rozporządzenie daje również prawo zamawiającemu do badania informacji związanych z wykonanymi zamówieniami na rzecz odbiorców tych zamówień (§ 2 ust. 6 Rozporządzenia). Uprawnienie dotyczy zatem wykazów lub innych dokumentów potwierdzających zdolności zawodowe wykonawcy. Nie dotyczy zaś jego zobowiązań względem urzędu skarbowego. Należy zatem uznać, zdaniem odwołującego, iż zwrócenie się zamawiającego w niniejszym postępowaniu do urzędu skarbowego w celu weryfikacji informacji zawartych w oficjalnym dokumencie, wydanym przez ten urząd, stanowi przekroczenie uprawnień przez zamawiającego , a zatem nie może skutkować negatywną decyzją dla odwołującego i nie powinno być w ogóle brane pod uwagę przy ocenie podstaw wykluczenia odwołującego.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Uzasadnienie KIO

Skład Orzekający KIO w uzasadnieniu wyroku odnosząc się do argumentacji zaprezentowanej przez odwołującego stwierdził, że dokument urzędowy, jakim jest zaświadczenie z urzędu skarbowego, choć korzysta z domniemania zgodności z prawdą, to jednak jest to domniemanie wzruszalne. Izba podzieliła stanowisko odwołującego, iż w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na próżno poszukiwać regulacji, które statuowałyby dla Zamawiającego uprawnienie do weryfikacji spornych zaświadczeń czy też oświadczeń. Jednakowoż, nie oznacza to, w ocenie Izby , iż zamawiający, jeśli poweźmie wątpliwości (informacje), co do prawdziwości oświadczeń tam zawartych, winien powyższe pominąć. Wręcz przeciwnie, w takich okolicznościach zamawiający zobowiązany jest do wyjaśnienia powstałych wątpliwości i wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień, w oparciu o przepis art. 26 ust. 3 lub 4 ustawy Pzp. W konsekwencji zamawiający nie jest zobowiązany do bezkrytycznego przyjęcia złożonego przez oświadczenia w spornym przedmiocie, jeśli dysponował wiedzą o odmiennym stanie faktycznym.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Postawa prawna

*1 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126)

 • Opis przedmiotu zamówienia

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka
  Zgodnie z ustawą Pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
  Opis przedmiotu zamówienia
 • Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania już obowiązuje!

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania weszło w życie 24 stycznia 2017 roku
  Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania już obowiązuje!
 • Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp zobowiązuje wszystkich zamawiających, którzy w 2016 r. udzielali zamówień publicznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień .
  Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady
 • Kryteria pozacenowe

  kryteria pozacenowe
  Marek Okniński
  W kryteriach pozacenowych powinny zostać zapisane te parametry, cechy czy właściwości zamawianego przedmiotu, które powodują, że jest on lepszy od innego, który ma te parametry inne.