Partnerzy serwisu:
Sprawdź w jakich okolicznościach ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje zastosowanie zasady konkurencyjności.

Przepisy ustawy Pzp nie mają zastosowania do zamówień których wartość nie przekracza progu bagatelności. *1

Powyższe nie oznacza, że zamawiający może udzielać zamówień publicznych dowolnie wybranym wykonawcom . W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 obowiązuje dochowanie zasady konkurencyjności , która wymusza na udzielającym zamówienia spełnienia obowiązków związanych np. z upublicznieniem informacji o prowadzonym postępowaniu.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Zasada konkurencyjności a Pzp

Udzielając zamówienia o wartości poniżej progu bagatelności, celem zapewnienia możliwie największej konkurencji wśród podmiotów ubiegających się o uzyskanie zamówienia zamawiający opracowując zapytanie ofertowe zobowiązany jest zamieścić informacje dotyczące co najmniej:

  1. opisu przedmiotu zamówienia publicznego, który nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia publicznego i został określony zakres równoważności,
  2. warunków  udziału w postępowaniu  oraz opis  sposobu  dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe,
  3. kryteria oceny oferty oraz informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty,
  4. opisu sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,
  5. terminu składania ofert , przy czym termin na złożenie oferty wynosi nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku dostaw i usług, a 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku robót budowlanych, (Termin biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia),
  6. określenia warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

Opracowane zapytanie ofertowe podlega upublicznieniu na stronie internetowej zamawiającego oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl, dostępnej dla wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o uzyskanie zamówienia publicznego , którego wartość jest mniejsza niż progi określone przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna:

*1  Określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (wynosi 125.247,00 zł. netto).