Partnerzy serwisu:
Zamawiający zobowiązany jest weryfikować spełnianie przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku postępowań przetargowych, których wartość przekracza tzw. próg unijny*1  zamawiający oceniając spełnienie warunku udziału w postępowaniu zobowiązany jest do badania złożonych dokumentów łącznie, tzn. badanie informacji zawartych w jednolitym dokumencie (tzw. JEDZ) wraz z informacjami zawartymi w referencjach bądź innych dokumentach załączonych przez wykonawcę.

Ocena dokumentów

Za bezpodstawny uznać należy pogląd, który uzasadniał by dokonywanie oceny tychże dokumentów rozłącznie, tym bardziej, że treść referencji bądź innych dokumentów przedstawionych na wezwanie nie została określona w obowiązujących przepisach, a jej zakres zależy każdorazowo od podmiotu, który tę referencję, bądź inny dokument wystawia.

Powyższe wynika bowiem z § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w przetargu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Należyte wykonanie dostawy

W treści wskazanego powyżej rozporządzenia nie są zdefiniowane wymagania w zakresie obowiązku zamieszczenia w składanych dokumentach potwierdzających należyte wykonanie dostawy szczegółowej informacji o przedmiocie wykonanej umowy.

Zamawiający nie może żądać od wykonawcy aby z dokumentów sporządzonych przez osoby trzecie wynikało coś więcej poza wymaganiami określonymi w rozporządzeniu, informacje takie mogą wynikać jedynie z oświadczenia wykonawcy.

Weryfikacja warunków udziału w postępowaniu

Podkreślenia wymaga, że ze złożonych dokumentów wynikać musi potwierdzenie należytego wykonania dostawy . Jednocześnie nie zostało określone w rozporządzeniu, że w dokumentach składanych ma zostać użyty zwrot "należycie", każde sposób wykazania prawidłowości, poprawności, zgodności, kompletności dokonanej dostawy należy uznać za prawidłowy. Oświadczenie dotyczące należytego wykonania dostawy nie musi się sprowadzać do wystawienia referencji, bowiem to tylko jeden ze sposobów potwierdzenia należytego wykonania dostawy *2.

Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony

Podstawa prawna:

*1 Określony w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

*2 Patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 listopada 2016 r. sygn.. akt: KIO 2145/16.

*1 Określony w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych *2 Patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 listopada 2016 r. sygn.. akt: KIO 2145/16.