Partnerzy serwisu:
Poznaj proste wskazówki dotyczące mechanizmów działania w przypadku odwróconego obciążenia podatku VAT.

Pytanie:

Proszę o wytłumaczenie, na czym polega mechanizm odwróconego obliczenia VAT w kontekście ostatnich zmian ustawy o VAT (chodzi o dodanie robót budowlanych). Chcemy wybudować kanalizację sanitarną - czy ta robota podlega mechanizmowi? Tak samo np.: budowa drogi w miejscowości X, albo przebudowa dachu w zespole szkół. Czy w kontekście ostatniej zmiany ustawy o VAT , ten mechanizm na wymienione roboty budowlane odnosi się tylko do rozliczeń między wykonawcą i podwykonawcą a na zamawiających nie ma wpływu? Chcemy ogłosić licytację elektroniczną na budowę kanalizacji, gdzie wykonawca podaje cenę brutto. Czy w tym przypadku może wystąpić mechanizm odwróconego VAT?

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

Mechanizm tzw. odwróconego VAT w branży budowlanej nie jest stosowany do każdej roboty, a wyłącznie do tych ściśle wymienionych w przepisach o podatku od towarów i usług oraz w relacji, w której mamy do czynienia z podwykonawcą.

W przedmiotowej sprawie warto zwrócić uwagę zwłaszcza na art. 17 ust. 1h ustawy o podatku od towarów i usług , z którego wynika, że w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy przepis ust. 1 pkt 8 tej ustawy stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy usługi jako podwykonawca.

Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony

Odwrócony VAT - branża budowlana

W załączniku nr 14 wymienia się różne roboty budowlane m.in. wznoszenie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz przebudowy i remonty takich budynków, budowę dróg, mostów, tuneli, ulic, budowę obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp, prace tynkarskie, stolarskie, wykończeniowe, ślusarskie, roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych czy też pozostałych prac dekarskich.

Powyższe wskazuje zatem na to, że VAT rozlicza nabywca robót budowlanych, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) wykonawca usługi jest podatnikiem VAT, nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego z tego podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, świadczy usługę jako podwykonawca,

2) nabywca usługi jest podatnikiem VAT zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny,

3) nabyte usługi zaliczają się do usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT.

W przypadku gdy którykolwiek z wymienionych warunków nie jest spełniony, obowiązek rozliczenia należnego VAT spoczywa na wykonawcy roboty budowlanej na ogólnych zasadach.