Partnerzy serwisu:
Sprawdź, w jaki sposób wykonawca może dysponować osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego.

Pytanie:

Zamawiający żąda wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego z informacją o podstawie do dysponowania nimi. Osoba, którą dysponuje wykonawca, współpracuje z nim w ramach umowy zlecenia i wystawia za każde zlecenie fakturę VAT. Czy można uznać, że jest to współpraca oparta o umowę cywilnoprawną, czy raczej stanowi rodzaj współpracy biznesowej bądź gospodarczej?

Odpowiedź:

Ustawa Pzp nie zastrzega żadnych szczególnych wymogów co do charakteru udostępnienia osoby. Może ono wynikać z różnych stosunków prawnych łączących wykonawcę z daną osobą. W opisanej sytuacji mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej między wykonawcą a daną osoba.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia

Na potwierdzenie warunku dysponowania odpowiednimi osobam i zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów zamawiający może żądać wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia. Chodzi w szczególności o te odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi.

W wykazie można żądać informacji na temat:

- kwalifikacji zawodowych,

- uprawnień,

- doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także

- zakresu wykonywanych czynności oraz

- podstawy do dysponowania osobami (§ 1 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia).

Ustawa Pzp nie zastrzega formy prawnej dysponowania określonymi osobami w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Może ono zatem wynikać z różnych stosunków prawnych. Wykonawca musi jednak uzyskać gwarancję, że dana osoba będzie świadczyć określone czynności na jego rzecz.