Partnerzy serwisu:
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert[1].

Wzywając do udzielenia wyjaśnień od firmy, która złożyła ofertę przetargową zamawiający ma na celu np. poznanie powodów zamieszczenia zapisów oferty, uczynienie zapisów oferty zrozumiałymi dla zamawiającego.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zamawiający kierując żądanie o wyjaśnienie zapisów oferty wyznaczana termin w którym wykonawca zobowiązany jest udzielić - ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera minimalnych terminów jakie musi wyznaczyć zamawiający na udzielenie wyjaśnień.

W praktyce stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych występują sytuacje, gdy wykonawca nie udzieli wyjaśnień w wyznaczonym terminie - przekroczy wyznaczony termin z różnych powodów, lub pozostawi żądanie zamawiającego o udzielenie wyjaśnień całkowicie bez odpowiedzi.

Powstaje wówczas pytanie, czy oferta wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez zamawiającego w wezwaniu kierowanym na podstawie art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, podlega odrzuceniu.

Zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej [2] brak udzielenia wyjaśnień nie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty wykonawcy, który takich wyjaśnień nie udzielił.

Fakt, że wykonawca nie udzielił wyjaśnień oznacza tyle tylko, że zamawiający ofertę takiego wykonawcy, w szczególności pod kątem zgodności treści oferty z treścią SIWZ, ocenia wyłącznie na podstawie treści oferty.

Nie udzielając wyjaśnień, wykonawca naraża się na ryzyko, że zamawiający, błędnie rozumiejąc treść oferty uzna ją za niezgodną z treścią SIWZ, co jednak wcale nie oznacza, że taka niezgodność rzeczywiście występuje.

W tym miejscu warto jednak wskazać, że rygor odrzucenia oferty za brak wyjaśnień przewidziany jest w art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień - dotyczy jednak konkretnego obszaru tj. rażąco niskiej ceny i nie może być interpretowany rozszerzająco na brak wyjaśnień udzielonych w związku z uprawnieniem przewidzianym w art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

[1] Patrz: art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

[2] Patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 06 czerwca 2018 r. sygn.. akt: KIO 992/18.

 • Kiedy możemy mówić o zmowie przetargowej

  zmowa przetargowa
  Marek Okniński
  Jednym z działań, które mogą być uznane za zmowę przetargową jest wycofanie oferty, to znaczy rezygnacja przez zwycięzcę przetargu z zawarcia umowy z zamawiającym, co dla zamawiającego oznacza konieczność zawarcia umowy z przedsiębiorcą oferującym wyższą cenę.
  Krajowa Izba Odwoławcza (KIO)
 • Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

  konsorcjum
  Marek Okniński
  Opierając się na uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego, który uwzględnił skargę kasacyjną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku[1], uznać należy za możliwe wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej tylko przez lidera konsorcjum składającego ofertę przetargową.
  Sąd Najwyższy
 • Ponowne zweryfikowanie spełniania warunków

  KIO
  Marek Okniński
  Zamawiający może ponownie zweryfikować spełnianie przez wykonawcę, który złożył ofertę przetargową, warunków udziału w przetargu.
  JEDZ - obowiązek uzupełnienia przez wykonawcę
 • Zaliczka dozwolonym wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw

  zaliczka
  Marek Okniński
  Instytucja zaliczki została wprowadzona do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na mocy noweli z dnia 5 listopada 2011 roku. Pomimo swoich walorów praktycznych, zamawiający niezwykle rzadko wprowadzają ten instrument w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
  wypłacenia zaliczki - nowa ustawa Pzp