Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje wszystkich zamawiających, którzy w 2019 r. udzielali zamówień publicznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień[1].

Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje wszystkich zamawiających, którzy w 2019 r. udzielali zamówień publicznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień[1].

W obecnie obowiązującym stanie prawnym wymóg sporządzania sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych obejmuje również zamawiających, którzy w 2019 r. udzielali wyłącznie zamówień o wartości do 30.000 €.

Sprawozdanie z udzielonych w 2019 roku zamówień publicznych przesyła się do Urzędu Zamówień Publicznych wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.uzp.gov.pl na której umieszczony jest formularz dot. składania on-line sprawozdań

z udzielonych zamówień publicznych.

Kiedy upływa termin złożenia sprawozdania ?

Z obowiązku sporządzenia sprawozdania wszyscy zamawiający muszą wywiązać się do dnia 01 marca, każdego roku następującego po roku którego dotyczy sprawozdanie (zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).  

Wskazany termin jest terminem zawitym tzn. nie podlega przedłużeniu np. ze względu na dużą liczbę udzielonych zamówień lub inne powody po stronie podmiotów zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania.

Nie przekazanie sprawozdania w wymaganym terminie zostanie potraktowane przez jednostki kontrolujące zamawiającego jako naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                                                                  Autor: Marek Okniński

[1] Podstawę prawną sporządzania sprawozdań stanowi rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazania (Dz. U. z 2016 r. poz. 2038).