Partnerzy serwisu:
Zamawiający wymagał polisy aktualnej na dzień składania ofert, wykonawca zobowiązany jest, w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego przekazać dokument potwierdzający fakt obowiązywania ubezpieczenia w dacie składania ofert.

W aktualnym stanie prawnym warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia muszą być spełnione na dzień składania ofert (nawet jeśli wraz z ofertą nie są wymagane inne dokumenty oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu) i muszą trwać przez cały okres postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest niższa od tzw. progów UE, treść art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych („Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.") nie stanowi podstawy do „przesunięcia" terminu spełniania warunku udziału w postępowaniu na późniejszy niż wymagany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym jeżeli zamawiający wymagał polisy aktualnej na dzień składania ofert, wykonawca zobowiązany jest, w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego przekazać dokument potwierdzający fakt obowiązywania ubezpieczenia w dacie składania ofert.

Jednocześnie należy pamiętać o zasadzie, zgodnie z którą składane zamawiającemu dokumenty mają być „aktualne" na dzień ich złożenia. Oznacza to m.in., że nie mogły się one „zdezaktualizować" przed ich złożeniem w tym znaczeniu, że pomimo prawidłowej daty ich wystawienia przestały przedstawiać prawdziwy stan faktyczny, np. osoba przestała być osobą niekaraną lub wykonawca posiada zaległości podatkowe po dniu wystawienia zaświadczenia. Podobnie wezwanie do uzupełnienia brakujących lub błędnych dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowi podstawy do stwierdzenia możliwości zmiany daty spełniania wymogów – jest to tylko dodatkowy termin na przedstawienie prawidłowego dokumentu 1.

Autor: Marek Okniński