Partnerzy serwisu:
Co ma zrobić startujący w przetargu wykonawca, który w ofercie przetargowej złożył referencję nie spełniającą wymogów zamawiającego? Czy dostanie szansę, aby niezbędne dokumenty uzupełnić?

W przypadku, gdy wykonawca nie złoży podmiotowych środków dowodowych, są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Wyżej wskazany przepis art. 128 ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. umożliwia wykonawcom, którzy w ofercie przetargowej złożyli referencję nie spełniającą wymogów zamawiającego, do jej uzupełnienia.

Dyspozycją art. 128 ustawy PZP Ustawodawca nałożył na zamawiającego skierowania do wykonawcy wezwania między innymi w zakresie referencji żądanych na potwierdzenie spełniania warunku udziału w przetargu.

Na gruncie komentowanego przepisu wezwanie ma charakter obligatoryjny, a zaniechania wezwania w przypadkach wskazanych w art. 128 ust. 1 ustawy PZP stanowiłoby naruszenie jej przepisów. Wezwanie w trybie powyższego przepisu jest wezwaniem jednokrotnym i stanowi dodatkową „szansę" dla wykonawcy, m.in. na wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Nie ulega wątpliwości, w świetle zasady równego traktowania wykonawców, iż dyspozycją powyższego przepisu objęta jest zarówno sytuacja, gdy wykonawca nie złoży w ogóle podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ale również, gdy złożone środki dowodowe nie wykazują spełnienia warunków[1].

W praktyce prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający, uznając, iż referencyjna robota budowlana nie potwierdza spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jest zobowiązany wezwać wykonawcę do uzupełnienia wykazu/referencji.

Autor: Marek Okniński

[1] patrz:  wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 lipca 2022 r. sygn.. akt: KIO 1642/22.