Partnerzy serwisu:
Wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty przetargowej jest narzędziem służącym rozwianiu wątpliwości zamawiającego. Zamawiający nie powinien pomijać tej procedury.

W toku badania i oceny ofert, zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty[1].

Powyższe uprawnienie ma zastosowanie w przypadku, gdy zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie ustalić, czy oferta podlega odrzuceniu, czy też, że jest zgodna z określonymi przez zamawiającego wymaganiami. Skierowanie wezwania do wyjaśnień jest więc narzędziem służącym rozwianiu wątpliwości zamawiającego w tym zakresie. Zamawiający, będąc zobowiązany do prawidłowego i rzetelnego zbadania ofert, nie powinien pomijać tej procedury i podejmować decyzji o odrzuceniu lub nieodrzuceniu oferty, o ile ma jakiekolwiek wątpliwości co do jej zgodności z warunkami zamówienia. Nie oznacza to jednak, że zamawiający zobowiązany jest każde odrzucenie oferty z powodu niezgodności z warunkami zamówienia poprzedzić wezwaniem do wyjaśnienia jej treści. O ile Zamawiający potrafi jednoznacznie stwierdzić istnienie takiej niezgodności, wzywanie do wyjaśnień jest niecelowe i zbędne, a zaniechanie tego nie może świadczyć o wadliwości czynności odrzucenia[2].

W praktyce udzielania zamówień publicznych jeżeli zamawiający ma dostateczne informacje, pozwalające stwierdzić niespełnianie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, to nie ma podstaw wzywać wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty, nawet jeśli wykonawca  w swoim subiektywnym przekonaniu przedstawiłby wyjaśnienia, które jego zdaniem powinny przesądzić o prawidłowości oferty.

Autor: Marek Okniński

[1] patrz: art. 223 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

[2] Podobnie: uzasadnienie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 września 2022 r. sygn. akt: KIO 2255/22