Partnerzy serwisu:
Zamawiający udzielający zamówień publicznych o wartości od 130.000 zł muszą pamiętać o obowiązku sporządzania raportu z realizacji zamówienia.

Kiedy zamawiający musi sporządzić raport z realizacji zamówienia publicznego?

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych raport sporządza się bez względu na tryb, w którym zamówienie zostało udzielone, w przypadku gdy: 

 1. na realizację zamówienia wydatkowano kwotę wyższą co najmniej o 10% od wartości ceny ofertowej;  
 2. na wykonawcę zostały nałożone kary umowne w wysokości co najmniej 10% wartości ceny ofertowej;  
 3. wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy przekraczające co najmniej:
  a) 90 dni, w przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, 
  b) 30 dni, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro;  
 4. zamawiający lub wykonawca odstąpił od umowy w całości lub w części albo dokonał jej wypowiedzenia w całości lub w części.    

W innych sytuacjach opracowanie raportu jest fakultatywną decyzją zamawiającego.  

Minimalny zakres sporządzanego raportu z realizacji zamówienia określono w art. 446 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Jak sporządzić i przechowywać raport z realizacji zamówienia publicznego?

Zamawiający zobowiązany jest sporządzić raport w terminie miesiąca od dnia sporządzenia protokołu odbioru lub uznania umowy za wykonaną albo rozwiązania umowy w wyniku złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu, albo odstąpieniu od niej. 

Czy zamawiający publikuje raport z realizacji zamówienia?  

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie nakładają obowiązku publikacji treści raportu. Sporządzany przez zamawiającego raport archiwizowany może być np. w dokumentacji z realizacji umowy o zamówienie publiczne lub w dokumentacji związanej z procedurą wyboru wykonawcy zamówienia publicznego.  

 • Zamawiający może wykluczyć nierzetelnego wykonawcę

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 109 ust. 1 przewiduje fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego, których zastosowanie uzależnione jest od subiektywnej decyzji zamawiającego.
 • Zamówienia publiczne w państwach członkowskich Unii Europejskiej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Prawodawstwo Unii Europejskiej przyjmuje zapewnienie wykonawcom możliwości skutecznego konkurowania o zamówienia publiczne w innych państwach członkowskich jako wiodący cel dotyczący udzielania zamówień publicznych.
 • Program Funkcjonalno-Użytkowy nie zawsze jest wymagany

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W systemie zamówień publicznych Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) ma istotne znaczenie dla wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.
 • Czy cena może być jedynym kryterium w przetargu Pzp?

  zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.