Partnerzy serwisu:
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (art. 58 ust. 1) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Jednak po upływie terminu składania ofert zmiana w składzie konsorcjum skutkuje koniecznością odrzucenia przez zamawiającego oferty konsorcjum, nawet jeżeli została już uznana za najkorzystniejszą.

Decyzja o odrzuceniu oferty powinna zostać w takim przypadku podjęta na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z którym zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy.   

W sprawie o sygn. akt: KIO 2369/23 Izba wyraziła przekonanie, że w stosunku do treści oferty złożonej pierwotnie przez konsorcjum wykonawców, doszło do istotnej zmiany, która na gruncie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest możliwa i dopuszczalna. Poprzez rozwiązanie konsorcjum doszło do zmiany sposobu wykonania zamówienia – podziału prac pomiędzy konsorcjantów.  

Konsekwencje zmiany składu konsorcjum dla oceny oferty i zasady równego traktowania wykonawców

W ocenie składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej zmiana składu konsorcjum na etapie od upływu terminu składania ofert do podpisania umowy o wykonanie zamówienia publicznego stanowi istotną zmianę treści oferty.  

To wykonawcy, zawiązując konsorcjum i składając ofertę wspólną, przedstawili sposób realizacji przedmiotu zamówienia, wskazali, w których częściach, które podmioty będą realizowały zamówienie na rzecz zamawiającego. Dodatkowo, konsorcjum wskazało jednego z członków jako osobę, której uczestnictwo w postępowaniu umożliwiło uzyskanie dodatkowych punktów w ramach kryteriów oceny ofert. 

Akceptacja decyzji o rozwiązaniu konsorcjum i umożliwienie zmiany podmiotowej w ofercie, prowadzić musiałyby do ponowienia wszystkich czynności wobec wykonawcy, w tym czynności wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu i czynności oceny oferty w ramach kryteriów oceny ofert. Dodatkowo, w tych częściach, gdzie ustępujący członek konsorcjum był jedyną osobą wskazaną do realizacji przedmiotu zamówienia, musiałoby dojść do wezwania wykonawcy do przedstawienia nowej osoby, uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych lub skorzystania z potencjału podmiotów trzecich. De facto zatem zamawiający miałby do czynienia z zupełnie nową ofertą, złożoną przez inny podmiot, który pierwotnie starał się uzyskać zamówienie. Już tylko ta okoliczność musi prowadzić do wniosku, że ocena nowej oferty, złożonej po terminie składania ofert jest niezgodna z zasadami prowadzenia postępowania, w tym przede wszystkim z zasadą równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji. Poza tym taki wykonawca znajdowałby się w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do pozostałych podmiotów biorących udział w postępowaniu, które nie uzyskałyby szansy na "poprawienie swojej oferty".  

Bez znaczenia w ocenie Izby pozostaje okoliczność, że każdy z wykonawców tworzących konsorcjum samodzielnie spełnia warunki udziału. Po pierwsze, jest to subiektywna deklaracja podmiotu, który nie był weryfikowany pod takim kątem przez zamawiającego. Po drugie, to zespół podmiotów samodzielnie zdecydował się wspólnie ubiegać o zamówienie. Tym samym takie działanie określiło charakter podmiotowy, kogo w danym postępowaniu uważać należy za wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia. "Zamawiający nie dokonywał weryfikacji i oceny każdego podmiotu tworzącego konsorcjum, ale badał i oceniał zdolność wykonania zamówienia w stosunku do podmiotu niejako zbiorowego".