Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych pozostawia decyzję zamawiającemu, czy od wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego żądać złożenia wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu.

Żądanie próbek w zamówieniach publicznych

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej żądanie próbki oferowanego asortymentu nie może ograniczać konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Wobec powyższego żądanie próbki nie może narażać wykonawców na nadmierne obciążenia finansowe. Żądanie próbki jest uzasadnione jedynie w przypadku, gdy zamawiający określił cechy, wymagania i kryteria, które próbki mają potwierdzić. Brak takiego określenia powoduje, że żądanie złożenia próbki jest nieuzasadnione i niezgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, gdyż nie jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 

Uzasadnienie żądania próbek w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający w aktach postępowania (jako załącznik do protokołu z postępowania) powinien posiadać uzasadnienie faktyczne, które uzasadnia konieczność przekazania wraz z ofertą, przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego, próbek oferowanego asortymentu.  

Zamawiający nie powinien żądać próbek, gdy ze względu na przedmiot zamówienia możliwe jest potwierdzenie spełniania przez np. oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego na podstawie innych przedmiotowych środków dowodowych (np. schematów, kart katalogowych, folderów itp.). 

Zwrot kosztów złożenia próbki w zamówieniach publicznych

Opierając się na uprawnieniu określonym w przepisach art. 134 ust. 2 pkt 13 i art. 281 ust. 2 pkt 14 ustawy Prawo zamówień publicznych,  zamawiający może w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) zamieścić informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli przewiduje ich zwrot. 

Żądając próbek od wykonawcy, zamawiający powinien w treści SWZ przewidzieć zwrot kosztów udziału w postępowaniu, zaś wysokość zwrotu kosztów powinna rekompensować wykonawcom koszt złożenia próbki. 

 • Zamawiający może wykluczyć nierzetelnego wykonawcę

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 109 ust. 1 przewiduje fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego, których zastosowanie uzależnione jest od subiektywnej decyzji zamawiającego.
 • Nazwy producenta nie można uzupełniać po terminie składania ofert

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W przypadku gdy zamawiający wymaga w treści specyfikacji warunków zamówienia, aby wykonawcy w ofertach przetargowych wskazali nazwę producenta podzespołów składających się na oferowane urządzenie, nie jest możliwe uzupełnienie brakującej w tym zakresie informacji.
 • Zamówienia bagatelne a materiały równoważne - co warto wiedzieć

  Zamówienia publiczne
  Justyna Rek-Pawłowska
  Mimo że regulamin nie dookreślał wprost, iż zamawiający ma obowiązek dopuścić materiały równoważne, to jednak został stworzony m.in. po to, aby zapewnić podmiotom równy dostęp do zamówień i ich równe traktowanie.
 • Program Funkcjonalno-Użytkowy nie zawsze jest wymagany

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W systemie zamówień publicznych Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) ma istotne znaczenie dla wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.