Partnerzy serwisu:
Zamawiający nie może ustalić jako kryterium oceny złożonych ofert posiadania przez wykonawcę zamówienia publicznego certyfikatu z serii ISO. Brak takiej możliwości wynika z faktu, że było by to kryterium odnoszące się do właściwości wykonawcy.

Tymczasem przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w art. 91 ust. 3 zakazują stosowania kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. Zatem ocenianie wykonawcy poprzez posiadanie certyfikatu z serii ISO 9001 stanowi de facto przyznawaniem punktów za właściwość ekonomiczną wykonawcy. Wskazany certyfikat potwierdza wdrożenie w danej organizacji (firmie) skutecznego sposobu zarządzania jakością pracy zwiększając tym samym gwarancję należytego świadczenia usług lub produkcji towarów. W związku z powyższym uznać należy, że posiadanie certyfikatów ISO nie odnosi się do przedmiotu zamówienia. Stanowi natomiast właściwość wykonawcy zwiększającą jego wiarygodność na rynku.

Potwierdzenie wskazanego powyżej stanowiska znajdziemy w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 05 grudnia 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP/1362/08). Skład orzekający uznając brak możliwości ustalenia kryteriów odnoszących się do posiadania przez wykonawców certyfikatów z serii ISO 9001 lub 1400 powołał się między innymi na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 17 września 2002 r. (C-513/99), z którego jednoznacznie wynika, że kryteria mają być związane z przedmiotem zamówienia i nie mogą prowadzić do dyskryminacji wykonawców. W ocenie KIO kryterium posiadania przez wykonawcę ISO nie tylko, że odnosi się do właściwości wykonawcy, ale jednocześnie dotyczy certyfikatów, których pozyskanie jest dobrowolne. W związku z powyższym nie jest możliwe na podstawie aktualnego stanu prawnego ustalenie jako kryterium oceny ofert posiadania przez wykonawcę certyfikatu z serii ISO.

Zapamiętaj!

Posiadanie przez wykonawcę wdrożonych procedur zarządzania, potwierdzanych certyfikatem z serii ISO 9001 może być warunkiem udziału w przetargu; nie może natomiast stanowić kryterium oceny złożonych ofert.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759z późn. zm.).

 • Warunki dotyczące doświadczenia wykonawcy

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający nie może wymagać aby wykonawca startujący w przetargu wykazał się doświadczeniem w wykonywaniu zamówień dla danego rodzaju zamawiających.
 • Czy wszystkie dokumenty wykonawca musi złożyć wraz z ofertą?

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska *
  Bezpieczniej jest wpisać do siwz i ogłoszenia, że wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek złożyć wskazane dokumenty przed podpisaniem umowy.
 • Kiedy błąd w ofercie to tylko omyłka, a kiedy istnieje konieczność jej odrzucenia?

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz *
  Zamawiający ma obowiązek poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty.
 • Co zrobić jeśli wykonawca chce zerwać umowę?

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska *
  Wypowiedzenie umowy zawartej na czas oznaczony będzie co do zasady możliwe, w sytuacji gdy jej strony przewidziały taką możliwość w treści samej umowy oraz jeśli zaistniały okoliczności w niej wskazane. W przeciwnym razie możliwe jest jedynie rozwiązanie umowy w drodze zgodnego porozumienia stron.