Partnerzy serwisu:
Komornicza licytacja publiczna jest jedną z form sprzedaży ruchomości dłużnika. Kiedy może zostać przeprowadzona? Co komornik może na niej sprzedać? Jaka jest ccena wywołania w pierwszym terminie?

Z tego tekstu dowiesz się:

  • jakie są formy sprzedaży ruchomości dłużnika
  • kiedy może nastąpić sprzedaż zajętych ruchomości
  • gdzie komornik zamieszcza obwieszczenie o licytacji
  • jaka jest cena wywołania w pierwszym terminie licytacji, a jaka w drugim
  • co się dzieje, jeśli licytant nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny

Komornik sądowy w toku postępowania egzekucyjnego jest uprawniony do zajęcia i sprzedaży ruchomości będących własnością dłużnika. Ruchomościami mogą być np. samochody, inne pojazdy, maszyny oraz inne przedmioty. Jedną z from sprzedaży ruchomości jest licytacja publiczna. Oprócz sprzedaży w drodze licytacji, ruchomości można również sprzedać:

  • z wolnej ręki za zgodą dłużnika
  • nieużywane ruchomości można sprzedać innemu przedsiębiorcy zajmującemu się obrotem takimi ruchomościami.

Ruchomości, które wymagają zezwolenia do sprzedaży, czasami można sprzedać wyłącznie przedsiębiorcy posiadającemu takie zezwolenie.

Licytacja komornicza - gdzie szukać informacji?

Sprzedaż zajętych ruchomości nie może nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się zajęcia. W wyjątkowych okolicznościach sprzedaż zajętych ruchomości może nastąpić bezpośrednio po zajęciu. Dzieje się tak, jeżeli:

1) ruchomości ulegają łatwo zepsuciu albo sprawowanie nad nimi dozoru lub ich przechowywanie powodowałoby nadmierne koszty;
2) zajęto inwentarz żywy, a dłużnik odmówił zgody na przyjęcie go pod dozór.

Zajęte ruchomości, które nie zostały sprzedane z wolnej ręki lub innemu przedsiębiorcy, za wyjątkiem ruchomości, co do których przy sprzedaży wymagane jest zezwolenie, komornik sprzedaje w drodze licytacji publicznej .

Obwieszczenie o licytacji ogłasza się publicznie w budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca licytacji oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (centralnego organu samorządu zawodowego komorników pod adresem www: /licytacje.komornik.pl/).

W przypadku, kiedy wartość ruchomości, objętych jednym obwieszczeniem o licytacji, została oszacowana na kwotę wyższą niż pięć tysięcy złotych, komornik może zamieścić obwieszczenie o licytacji także w dzienniku poczytnym w danej miejscowości. Nie jest to jednak obowiązkowe. Dlatego informacji na temat licytacji ruchomości należy przede wszystkim szukać na wspomnianej stronie Krajowej Rady Komorniczej .

Licytacja komornicza - jaka jest cena wywołania w pierwszym terminie?

W obwieszczeniu o licytacji komornik określa czas, miejsce, przedmiot oraz warunki licytacji, sumę oszacowania i cenę wywołania oraz miejsce i czas, w których można oglądać ruchomości.

Jeżeli na licytację została wystawiona znaczna ilość ruchomości, w obwieszczeniu o licytacji wystarczy ogólnie podać ich rodzaj, ilość i łączną sumę oszacowania, a ponadto wskazać rodzaj, sumę oszacowania i cenę wywołania przedmiotów o większej wartości. W takim przypadku osoba zainteresowana licytacją może szczegółowe informacje uzyskać bezpośrednio w kancelarii komorniczej.

Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania.