Partnerzy serwisu:
Komornicza licytacja publiczna jest jedną z form sprzedaży ruchomości dłużnika. Kiedy może zostać przeprowadzona? Co komornik może na niej sprzedać? Jaka jest ccena wywołania w pierwszym terminie?

Z tego tekstu dowiesz się:

 • jakie są formy sprzedaży ruchomości dłużnika
 • kiedy może nastąpić sprzedaż zajętych ruchomości
 • gdzie komornik zamieszcza obwieszczenie o licytacji
 • jaka jest cena wywołania w pierwszym terminie licytacji, a jaka w drugim
 • co się dzieje, jeśli licytant nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny

Komornik sądowy w toku postępowania egzekucyjnego jest uprawniony do zajęcia i sprzedaży ruchomości będących własnością dłużnika. Ruchomościami mogą być np. samochody, inne pojazdy, maszyny oraz inne przedmioty. Jedną z from sprzedaży ruchomości jest licytacja publiczna. Oprócz sprzedaży w drodze licytacji, ruchomości można również sprzedać:

 • z wolnej ręki za zgodą dłużnika
 • nieużywane ruchomości można sprzedać innemu przedsiębiorcy zajmującemu się obrotem takimi ruchomościami.

Ruchomości, które wymagają zezwolenia do sprzedaży, czasami można sprzedać wyłącznie przedsiębiorcy posiadającemu takie zezwolenie.

Licytacja komornicza - gdzie szukać informacji?

Sprzedaż zajętych ruchomości nie może nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się zajęcia. W wyjątkowych okolicznościach sprzedaż zajętych ruchomości może nastąpić bezpośrednio po zajęciu. Dzieje się tak, jeżeli:

 1. ruchomości ulegają łatwo zepsuciu albo sprawowanie nad nimi dozoru lub ich przechowywanie powodowałoby nadmierne koszty;
 2. zajęto inwentarz żywy, a dłużnik odmówił zgody na przyjęcie go pod dozór.

Zajęte ruchomości, które nie zostały sprzedane z wolnej ręki lub innemu przedsiębiorcy, za wyjątkiem ruchomości, co do których przy sprzedaży wymagane jest zezwolenie, komornik sprzedaje w drodze licytacji publicznej.

Obwieszczenie o licytacji ogłasza się publicznie w budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca licytacji oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (centralnego organu samorządu zawodowego komorników pod adresem www: /licytacje.komornik.pl/).

W przypadku, kiedy wartość ruchomości, objętych jednym obwieszczeniem o licytacji, została oszacowana na kwotę wyższą niż pięć tysięcy złotych, komornik może zamieścić obwieszczenie o licytacji także w dzienniku poczytnym w danej miejscowości. Nie jest to jednak obowiązkowe. Dlatego informacji na temat licytacji ruchomości należy przede wszystkim szukać na wspomnianej stronie Krajowej Rady Komorniczej.

Licytacja komornicza - jaka jest cena wywołania w pierwszym terminie?

W obwieszczeniu o licytacji komornik określa czas, miejsce, przedmiot oraz warunki licytacji, sumę oszacowania i cenę wywołania oraz miejsce i czas, w których można oglądać ruchomości.

Jeżeli na licytację została wystawiona znaczna ilość ruchomości, w obwieszczeniu o licytacji wystarczy ogólnie podać ich rodzaj, ilość i łączną sumę oszacowania, a ponadto wskazać rodzaj, sumę oszacowania i cenę wywołania przedmiotów o większej wartości. W takim przypadku osoba zainteresowana licytacją może szczegółowe informacje uzyskać bezpośrednio w kancelarii komorniczej.

Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania.

 • Wierzyciel a dłużnik

  wierzyciel
  dr Tomasz Góra
  Wierzyciel i dłużnik - kim są i jakie ich prawa i obowiązki.
  Wierzyciel i dłużnik - kim są i jakie ich prawa i obowiązki
 • Zakup nieruchomości podczas licytacji komorniczej

  Licytacja komornicza
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy jest uprawniony na drodze publicznej licytacji do sprzedaży nieruchomości.
  Jeżeli nikt nie nabędzie nieruchomości na pierwszej licytacji, komornik wyznacza termin kolejnej licytacji.
 • Co to jest sądowa egzekucja z nieruchomości?

  Licytacja komornicza
  dr Tomasz Góra
  Obwieszczenie o licytacji komornik sądowy zamieszcza, co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń sądu sprawującego nadzór nad egzekucją z nieruchomości, w lokalu organu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (centralnego organu samorządu zawodowego komorników pod adresem: https://licytacje.komornik.pl).
  Licytacje komornicze w internecie