Partnerzy serwisu:
Wierzyciel i dłużnik - kim są i jakie ich prawa i obowiązki.

Wierzyciel zwany wierzycielem egzekwującym, to osoba (podmiot) wskazany w tytule wykonawczy (dokumencie sądowym, pozasądowym lub szczególnym, który upoważnia do wszczęcia i prowadzenia egzekucji), która jest uprawniona do żądania przymusowego wykonania określonego obowiązku i prowadzenia egzekucji na jej rzecz z majątku dłużnika. Wierzyciel jest uprawniony do złożenia wniosku o wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego do właściwego organu egzekucyjnego, w tym przede wszystkim komornika sądowego. Jednak w niektórych przypadkach organem egzekucyjnym może być również sąd. Do wniosku wierzyciel jest zobowiązany dołączyć tytuł wykonawczy w oryginale. Wierzyciel jest stroną uprawnioną w postępowaniu egzekucyjnym. Jest on dysponentem postępowania egzekucyjnego. Służy mu prawo kierowania egzekucją poprzez składanie szczegółowych wniosków egzekucyjnych, co do zakresu i sposobu egzekucji. Oczywiście wierzyciela wiążą przepisy prawa i tylko w ich granicach może być prowadzona egzekucja. Po stronie wierzyciela nie musi występować tylko jedna osoba (podmiot). Z treści tytułu wykonawczego może wynikać, że wierzycieli będzie więcej i wszyscy mogą być uprawnieni do egzekucji z majątku dłużnika. Wierzyciel w każdym czasie może spowodować ograniczenie postępowania egzekucyjnego, co do obowiązków określonych w tytule wykonawczym np. co do egzekwowanych kwot, albo może zażądać zakończenia postępowania egzekucyjnego, wnosząc o jego umorzenia, chyba że egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu.

Dłużnik zwany dłużnikiem egzekwowanym, to strona postępowania egzekucyjnego wskazana w tytule wykonawczym, jako zobowiązana do spełnienia świadczenia kosztem swojego majątku. Egzekucja zostaje wszczęta przeciwko dłużnikowi z jego majątku na rzecz uprawnionego wierzyciela. Organ egzekucyjny, bez zgody dłużnika, z zastosowaniem przepisów prawa (również w zakresie wyłączeń i ograniczeń egzekucji), jest uprawniony do prowadzenie egzekucji z jego majątku. Brak zgody dłużnika realizuje zasadę przymusowego charakteru egzekucji. Oznacza to, że dłużnik ma czas na dobrowolne zrealizowanie obowiązku wynikającego z tytułu wykonawczego, jedynie do wszczęcia egzekucji. Nawet dobrowolne spełnienie świadczenia po wszczęciu egzekucji, będzie już spełnieniem w toku egzekucji.  Nie oznacza to, że dłużnik jest pozbawiony wszelkiego prawa i obrony w postępowaniu egzekucyjnym. Przepisy prawa, w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego, gwarantują mu określone uprawnienia w toku egzekucji. Nie zmienia to jednak przymusowego charakteru egzekucji sądowej. Podobnie jak w przypadku wierzyciela, po stronie dłużnika nie musi występować tylko jedna osoba (podmiot). W tytule wykonawczym może zostać wskazana więcej niż jedna osoba do świadczenia tzw. solidarnego lub w zakresie określonym dla poszczególnych dłużników. Solidarność dłużników oznacza, że spełnienie świadczenia przez jednego z nich lub kilku, uwalania pozostałych spod egzekucji i długu. Co nie oznacza, że dłużnik lub dłużnicy spełniający świadczenie nie mogą dochodzić od pozostałych współdłużników części spełnionego świadczenia.

 • Eksmisje i licytacje lokali lub nieruchomości gruntowych w toku egzekucji

  licytacja
  dr Tomasz Góra
  Eksmisje są już możliwe do wykonania. Jak zmieniły się przepisy i od kiedy obowiązują?
  Licytacja
 • Zakup nieruchomości podczas licytacji komorniczej

  Licytacja komornicza
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy jest uprawniony na drodze publicznej licytacji do sprzedaży nieruchomości.
  Jeżeli nikt nie nabędzie nieruchomości na pierwszej licytacji, komornik wyznacza termin kolejnej licytacji.
 • Co to jest sądowa egzekucja z nieruchomości?

  Licytacja komornicza
  dr Tomasz Góra
  Obwieszczenie o licytacji komornik sądowy zamieszcza, co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń sądu sprawującego nadzór nad egzekucją z nieruchomości, w lokalu organu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (centralnego organu samorządu zawodowego komorników pod adresem: https://licytacje.komornik.pl).
  Licytacje komornicze w internecie