Partnerzy serwisu:
Wierzyciel i dłużnik - kim są i jakie ich prawa i obowiązki.

Wierzyciel zwany wierzycielem egzekwującym, to osoba (podmiot) wskazany w tytule wykonawczy (dokumencie sądowym, pozasądowym lub szczególnym, który upoważnia do wszczęcia i prowadzenia egzekucji), która jest uprawniona do żądania przymusowego wykonania określonego obowiązku i prowadzenia egzekucji na jej rzecz z majątku dłużnika. Wierzyciel jest uprawniony do złożenia wniosku o wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego do właściwego organu egzekucyjnego, w tym przede wszystkim komornika sądowego . Jednak w niektórych przypadkach organem egzekucyjnym może być również sąd. Do wniosku wierzyciel jest zobowiązany dołączyć tytuł wykonawczy w oryginale. Wierzyciel jest stroną uprawnioną w postępowaniu egzekucyjnym. Jest on dysponentem postępowania egzekucyjnego. Służy mu prawo kierowania egzekucją poprzez składanie szczegółowych wniosków egzekucyjnych, co do zakresu i sposobu egzekucji. Oczywiście wierzyciela wiążą przepisy prawa i tylko w ich granicach może być prowadzona egzekucja. Po stronie wierzyciela nie musi występować tylko jedna osoba (podmiot). Z treści tytułu wykonawczego może wynikać, że wierzycieli będzie więcej i wszyscy mogą być uprawnieni do egzekucji z majątku dłużnika. Wierzyciel w każdym czasie może spowodować ograniczenie postępowania egzekucyjnego, co do obowiązków określonych w tytule wykonawczym np. co do egzekwowanych kwot, albo może zażądać zakończenia postępowania egzekucyjnego, wnosząc o jego umorzenia, chyba że egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu.

Dłużnik zwany dłużnikiem egzekwowanym, to strona postępowania egzekucyjnego wskazana w tytule wykonawczym, jako zobowiązana do spełnienia świadczenia kosztem swojego majątku. Egzekucja zostaje wszczęta przeciwko dłużnikowi z jego majątku na rzecz uprawnionego wierzyciela. Organ egzekucyjny, bez zgody dłużnika, z zastosowaniem przepisów prawa (również w zakresie wyłączeń i ograniczeń egzekucji), jest uprawniony do prowadzenie egzekucji z jego majątku. Brak zgody dłużnika realizuje zasadę przymusowego charakteru egzekucji. Oznacza to, że dłużnik ma czas na dobrowolne zrealizowanie obowiązku wynikającego z tytułu wykonawczego, jedynie do wszczęcia egzekucji. Nawet dobrowolne spełnienie świadczenia po wszczęciu egzekucji, będzie już spełnieniem w toku egzekucji.  Nie oznacza to, że dłużnik jest pozbawiony wszelkiego prawa i obrony w postępowaniu egzekucyjnym. Przepisy prawa, w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego , gwarantują mu określone uprawnienia w toku egzekucji. Nie zmienia to jednak przymusowego charakteru egzekucji sądowej. Podobnie jak w przypadku wierzyciela, po stronie dłużnika nie musi występować tylko jedna osoba (podmiot). W tytule wykonawczym może zostać wskazana więcej niż jedna osoba do świadczenia tzw. solidarnego lub w zakresie określonym dla poszczególnych dłużników. Solidarność dłużników oznacza, że spełnienie świadczenia przez jednego z nich lub kilku, uwalania pozostałych spod egzekucji i długu. Co nie oznacza, że dłużnik lub dłużnicy spełniający świadczenie nie mogą dochodzić od pozostałych współdłużników części spełnionego świadczenia.