Partnerzy serwisu:
Aby powód mógł wszcząć proces cywilny, czasami musi doręczyć pozwanemu korespondencję za pośrednictwem komornika sądowego. Kiedy tak się dzieje i jak to wygląda?

Z tego artykułu dowiesz się:

- kiedy sąd zobowiązuje do doręczenia korespondencji przez komornika
- jak wygląda doręczenie korespondencji przez komornika
- co się dzieje, w przypadku nieodręczenia korespondencji?
- ile kosztuje doręczenie korespondencji przez komornika?

Od 2019 roku, aby osoba zainteresowana (powód) mogła wszcząć proces cywilny, jest w pewnych sytuacjach zobowiązana przez sąd do doręczenia korespondencji pozwanemu za pośrednictwem komornika sądowego. Sytuacja taka ma miejsce wtedy, kiedy sądowi nie uda się doręczyć korespondencji za pośrednictwem poczty, tzn. pozwany nie odbierze korespondencji (głównie odpisu pozwu wraz z załącznikami), i korespondencja po podwójnym awizowaniu przez pocztę zostanie zwrócona do sądu.

 Doręczenie korespondencji przez komornika – jak wygląda?

Jeżeli pozwany nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego, wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma, sąd zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

Komornik dokonuje doręczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia. Jeżeli adresata nie zastano przy próbie doręczenia, komornik ustala, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. W tym celu komornik może żądać niezbędnych informacji od podmiotów wymienionych w art. 761 § 11 pkt 13 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. Ze swoich ustaleń komornik sądowy sporządza protokół.

Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat zamieszkuje pod podanym adresem, w oddawczej skrzynce pocztowej adresata umieszcza się zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w kancelarii komornika oraz pouczeniem, że należy je odebrać w terminie 14 dni od dnia umieszczenia zawiadomienia.

Jeżeli pod wskazanym adresem zastano dorosłego domownika adresata, o możliwości odbioru pisma poucza się dodatkowo tego domownika. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru pisma, pismo uważa się za doręczone w ostatnim dniu tego terminu, a komornik zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie, informując go o dokonanych ustaleniach oraz o dacie doręczenia.

Doręczenie korespondencji przez komornika – ile to kosztuje?

Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem, komornik zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie, informując go o dokonanych ustaleniach. To samo dotyczy przypadku, gdy komornikowi mimo podjęcia wymaganych czynności nie udało się ustalić, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem.

W przypadku nieodręczenia korespondencji, komornik udziela podmiotowi zlecającemu informacji o dokonanych ustaleniach przez nadesłanie kopii protokołu.

Doręczenie korespondencji za pośrednictwem komornika sądowego wiąże się z opłatą w wysokości 60 zł., którą uiszcza się wraz z wnioskiem lub na wezwanie komornika przed podjęciem przez niego czynności.