Partnerzy serwisu:
Podstawowym organem egzekucyjnym jest komornik sądowy, któremu przyznano najwięcej uprawnień.

Organ egzekucyjny w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

Organ egzekucyjny w sądowym postępowaniu egzekucyjnym to podmiot wyposażony w kompetencje (uprawnienia i obowiązki), który wszczyna i prowadzi postępowanie egzekucyjne. W sądowym postępowaniu egzekucyjnym organami egzekucyjnymi są:

- komornik sądowy
- sąd rejonowy.

Podstawowym organem egzekucyjnym jest komornik sądowy , któremu przyznano najwięcej uprawnień. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Komornik podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym działa. Komornik, przy wykonywaniu zadań, kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym. Komornikowi powierza się następujące zadania:

1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11)
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności
3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej
4) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza
5) wykonywanie zadań określonych w innych ustawach

 Poza wyżej wskazanymi zadaniami, komornik wykonuje następujące czynności:

1) na zlecenie sądu albo na wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje
2) na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata
3) sporządza protokół stanu faktycznego
4) na wniosek organizatora licytacji sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Sąd rejonowy , jako organ egzekucyjny, przeprowadza egzekucję niektórych świadczeń egzekucyjnych (świadczeń niepieniężnych), przez zarząd przymusowy, przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego oraz podejmuje czynności w toku egzekucji z nieruchomości (przybicie i przysądzenie własności).

Ponadto sąd rejonowy działa w postępowaniu egzekucyjnym również jako organ procesowy np.: nadaje klauzulę wykonalności, rozpoznaje skargi na czynność komornika sądowego, wydaje komornikowi z urzędu zarządzenia zmierzające do należytego prowadzenia egzekucji lub usuwa spostrzeżone uchybienia.