Partnerzy serwisu:
Komornicza licytacja ruchomości to jeden ze sposobów sprzedaży ruchomości dłużnika. Kto nie może uczestniczyć w licytacji ruchomości? Jak ona przebiega? Kiedy nabywca musi zapłacić za wylicytowaną ruchomość? Co się dzieje, jeżeli licytacja nie doszła do skutku?

Z tego tekstu dowiesz się:

 • kto nie może uczestniczyć w licytacji ruchomości
 • jaki jest przebieg licytacji
 • jakie obowiązki ma nabywca ruchomości
 • co się dzieje, kiedy licytacja nie dochodzi do skutku.

Komornicza licytacja ruchomości odbywa się publicznie. Zazwyczaj w miejscu położenia ruchomości lub w kancelarii komorniczej.

W przetargu nie mogą uczestniczyć:

 • dłużnik
 • komornik
 • ich małżonkowie
 • dzieci
 • rodzice i rodzeństwo
 • osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz
 • licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Do odbycia przetargu wystarcza stawienie się jednego licytanta. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Nie dotyczy to pełnomocnictw udzielonych adwokatowi lub radcy prawnemu.

Komornicza licytacja ruchomości - jak przebiega?

Rozpoczynając przetarg, komornik wskazuje ruchomość będącą przedmiotem przetargu, podaje sumę oszacowania oraz cenę wywołania ruchomości i wzywa do zaofiarowania tej ceny. Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą. Wezwanie do dalszych postąpień komornik wyraża przez trzykrotne wygłoszenie ostatnio oferowanej ceny z jednoczesnym zapytaniem: "kto da więcej?". Brak dalszych postąpień komornik stwierdza przez wypowiedzenie wyrazu: "nikt".

Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt nie zaofiarował większej kwoty. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy. Od tego czasu należą do niego pożytki ruchomości.

Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów:

 • o publicznym charakterze licytacji
 • o najniższej cenie nabycia
 • o wyłączeniu od udziału w przetargu.

Taka skarga powinna być zgłoszona do protokołu licytacji. Nie ma natomiast skargi na udzielenie przybicia ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnięta, nabywca może w ciągu dalszego tygodnia zrzec się nabycia ruchomości i odebrać zapłaconą sumę.

Komornicza licytacja ruchomości - jakie obowiązki ma nabywca?

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa 500 złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż 500 złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny 18. dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Nabywca staje się właścicielem nabytych ruchomości po uprawomocnieniu się przybicia i zapłaceniu całej ceny. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Gdy sąd odmówi przybicia, wypłacona cena nabycia ulega zwrotowi.

Nabycie ruchomości w licytacji od komornika sądowego następuje bez żadnych obciążeń. Nabywca powinien niezwłocznie odebrać ruchomość. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy. Przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.

 A co, jeśli komornicza licytacja ruchomości nie doszła do skutku?

Jeżeli licytacja nie doszła do skutku, wierzyciel może w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika żądać wyznaczenia drugiej licytacji lub przejąć na własność ruchomości wystawione na sprzedaż albo niektóre z nich w cenie nie niższej od ceny wywołania.

W razie niezgłoszenia we wskazanym terminie wniosku o wyznaczenie drugiej licytacji lub oświadczenia o przejęciu ruchomości na własność, komornik umorzy postępowanie co do niesprzedanych ruchomości.

Jeżeli druga licytacja nie doszła do skutku, wierzycielowi w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika przysługuje prawo przejęcia ruchomości na własność za cenę nie niższą od ceny wywołania.