Partnerzy serwisu:
Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Komornik sądowy jako organ egzekucyjny wykonuje swoje czynności w ramach określonej przepisami prawa właściwości miejscowej. Co oznacza, że komornik działa na określonym terytorium, a poza nim może podejmować czynności tylko wyjątkowo i w oparciu o konkretną podstawę prawną. W ustawie z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz. U z 2021 r. poz. 850 ze zm.) wprowadzono możliwości wyboru komornika sądowego przez wierzyciela.

W sprawach o:

 1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11);
 2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 3. wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej;

- wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, za wyjątkiem spraw:

 1. o egzekucję z nieruchomości;
 2. o wydanie nieruchomości;
 3. o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
 4. o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
 5. w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Jednakże komornik wybrany przez wierzyciela odmawia wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia albo wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, jeżeli spełniony został przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza 6 miesięcy, chyba że łączna liczba wszystkich spraw, jakie wpłynęły do kancelarii w roku poprzednim, nie przekroczyła 1000;
 2. wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 2500, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%;
 3.  wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000.

Ograniczenia w wyborze komornika sądowego wynikają po pierwsze z kategorii spraw, które muszą być prowadzone w rewirze komorniczym tj. u komornika, który ma siedzibą najbliżej miejsca zamieszkania dłużnika, albo ze względu na przedmiot egzekucji np. egzekucja z nieruchomości, po drugie z powodu ograniczeń organizacyjnych komornika tj. znacznej zaległości w prowadzeniu spraw lub przekroczeniu danej liczby spraw w ciągu roku.

Dodatkowo prawo wyboru komornika sądowego zostało przyznane w sprawach o egzekucję świadczeń alimentacyjnych lub renty mającej charakter alimentów. W tym przypadku wniosek o wszczęcie egzekucji można zgłosić również do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela, a nie jak jest regułą do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Uprzywilejowanie wierzyciela dotyczy tylko wskazanej kategorii spraw i jest przejawem szczególnego traktowania egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz ze względu na osobę wierzyciela (zazwyczaj małoletniego w imieniu, którego działa przedstawiciel ustawowy).