Partnerzy serwisu:
Jakie są kategorie i rodzaje egzekucji niepieniężnych?

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej

Egzekucję sądową można podzielić na dwie kategorie: egzekucję świadczeń pieniężnych i egzekucję świadczeń niepieniężnych.

Część II Egzekucja świadczeń niepieniężnych

W egzekucji świadczeń niepieniężnych wyróżniamy:

1) Egzekucję wydania rzeczy ruchomej. Żądanie wydania rzeczy ruchomej może dotyczyć wskazanych w tytule wykonawczym rzeczy ruchomych, oznaczonych co do tożsamości lub gatunku. Ruchomością jest wszystko, co nie jest nieruchomością, do ruchomości będziemy również zaliczali dokumenty. Egzekucja taka polega na odebraniu rzeczy dłużnikowi i wydaniu jej wierzycielowi względnie na wprowadzeniu w posiadanie rzeczy wierzyciela zgodnie z przepisami prawa cywilnego.

2) Egzekucję obowiązku wydania nieruchomości bądź opróżnienia pomieszczenia lub lokalu. Egzekucja rozpoczyna się od wezwania dłużnika do dobrowolnego wykonania obowiązku w wyznaczonym terminie, a dopiero w dalszej kolejności - w wyniku braku reakcji dłużnika - komornik sądowy dokonuje czynności potrzebnych do wprowadzenia wierzyciela w posiadanie. Obowiązek wydania nieruchomości i opróżnienia pomieszczeń z osób i rzeczy popularnie nazywany jest eksmisją. Los dłużnika jest uzależniony od treści tytułu wykonawczego. Jeżeli z treści tytułu wykonawczego przysługuje dłużnikowi prawo do lokalu socjalnego, wtedy komornik wykona eksmisję do tego lokalu wskazanego przez gminę. Natomiast, jeżeli takie prawo nie przysługuje, komornik eksmituje dłużnika do pomieszczenia tymczasowego. Komornik nie może wstrzymać się z dokonaniem czynności, jeżeli wierzyciel lub dłużnik albo osoba trzecia wskaże pomieszczenie odpowiadające wymogom pomieszczenia tymczasowego. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje prawo do pomieszczenia tymczasowego, komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, wskazanej na wniosek komornika przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu, który ma być opróżniony. Wyroków sądowych nakazujących opróżnienia lokalu mieszkalnego nie wykonuje się w okresie od 1. listopada do 31. marca roku następnego włącznie, jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić eksmisja.

3) Egzekucję obowiązku wykonania czynności zastępowalnej. Czynność prawna zastępowalna to taka czynność, którą za dłużnika może wykonać także inna osoba. Tę czynność może wykonać wierzyciel na koszt dłużnika. Sąd na wniosek wierzyciela wezwie dłużnika do wykonania czynności w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzieli wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika. Na żądanie wierzyciela sąd przyzna sumę potrzebną do wykonania czynności.

4) Egzekucję obowiązku wykonania czynności niezastępowalnej. Czynność prawna niezastępowalna to taka, której za dłużnika nie może wykonać inna osoba. Na wniosek wierzyciela sąd wyznaczy dłużnikowi termin do wykonania czynności i zagrozi mu grzywną na wypadek, gdyby w wyznaczonym terminie czynności nie wykonał. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego dłużnikowi do wykonania czynności, sąd na wniosek wierzyciela nałoży na dłużnika grzywnę i jednocześnie wyznaczy nowy termin wykonania czynności z zagrożeniem surowszą grzywną.

5) Egzekucję obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynności wierzyciela. Egzekucja ta podobna jest do egzekucji czynności niezastępowalnej. Jeżeli dłużnik ma obowiązek zaniechać pewnej czynności lub nie przeszkadzać czynności wierzyciela, Sąd - na wniosek tego ostatniego oraz po wysłuchaniu stron i stwierdzeniu, że dłużnik działał wbrew obowiązkowi - nałoży na niego grzywnę.