Partnerzy serwisu:
Tutuł wykonawszy - co to takiego? Do czego jest potrzebny? Kto go wydaje?

Tytuł wykonawczy – jest to dokument stanowiący podstawę egzekucji. Bez tego dokumentu egzekucja nie może się toczyć. Dokument ten musi zostać przedłożony w oryginale.

Tytuł wykonawczy jest podstawą prowadzenia określonego postępowania egzekucyjnego , wyznacza jego przedmiot i wskazuje strony postępowania egzekucyjnego. Zazwyczaj tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Do obligatoryjnych składników tytułu egzekucyjnego należą:

- wskazanie świadczenia, które ma być spełnione
- oznaczenie wierzyciela i dłużnika.

Ponadto tytuł egzekucyjny może zawierać m.in.: termin spełnienia świadczenia, ograniczenie odpowiedzialności dłużnika .

Tytułami egzekucyjnymi są:

1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem
2) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu
3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej
4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie
5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności
6) akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

Klauzulę wykonalności tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu, nadaje sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczyła lub toczy.

Istnieją też tytuły wykonawcze, które nie wymagają nadania klauzuli wykonalności, ale musi to wyraźnie wynikać z przepisów ustawy. Przykładami tytułów wykonawczych bez nadawania klauzuli wykonalności są, np.: prawomocne postanowienia komornika sądowego o ustaleniu kosztów postępowania, ukarania grzywną.

Ponadto podstawę egzekucji mogą stanowić także tzw. szczególne tytuły wykonawcze. Ich specyfika wynika z trybu nadawania klauzuli wykonalności bądź organu, który go wydaje, np.:

- bankowe tytuły wykonawcze
- administracyjne tytuły wykonawcze
- wyrok sądu polubownego
- ugoda zawarta przed sądem.